Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Samråd om anläggande av dagvattendamm m.m. vid Drevviken

Samråd enligt 6 kap. 23-25 § miljöbalken genomförs nu angående planerade vattenverksamheter vid Drevviken.

Foto: Lantmäteriet

Bakgrund till projektet

Inom varje exploateringsområde inom Drevvikens södra avrinningsområde har vi planerat för lokalt omhändertagande av dagvattnet (LOD) innan det når Drevviken. Som ytterligare åtgärd för att minska belastningen på Drevviken utreder vi nu möjligheten att rena dagvattnet innan utloppet till södra delen av sjön. Detta kommer att göras genom att en dagvattendamm anläggs vid den södra sidan av Drevviken. Anläggande av dagvattendammen är en tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken.

Vi vill dessutom öka områdets rekreationsmöjligheter genom åtgärder som föreslås i framtaget gestaltningsprogram. I gestaltningsprogrammet föreslås bland annat anläggande av två bryggor och spänger samt schakt inom vattenområde för att skapa ett mosaiklandskap nordost om den planerade dagvattendammen. Detta är åtgärder som räknas som vattenverksamheter enligt miljöbalkens 11 kap.

Samråd inför tillståndsansökan om vattenverksamhet

Inför att en tillståndsansökan om vattenverksamhet ska lämnas in till Mark- och miljödomstolen genomförs nu samråd angående de planerade vattenverksamheterna vid Drevvikens södra strand.

Inför detta samråd så har ett samrådsunderlag tagits fram som beskriver planerade åtgärder samt förväntade miljökonsekvenser. För att ta del av handlingar se Samrådsunderlag Drevviken i höger kolumn. Här finns även en länk till miljöbalken där det går att läsa mer om miljöbedömningar (6 kap.) och vattenverksamhet (11 kap.)

Samrådet sker i form av ett skriftligt samråd. Vi önskar få dina synpunkter eller yttranden via e-post eller brev senast den 9 april 2018. Skicka synpunkter till:

WSP Environmental
Att: Agnes Larsson
Arenavägen 57
121 88 Stockholm

E-post:

agnes.larsson@wsp.com

Kontakt

Peter Wrangsell
Projektledare
08-606 92 93
peter.wrangsell@haninge.se

Agnes Larsson
Miljökonsult WSP
Tel: 010-722 95 69
agnes.larsson@wsp.com

Senast uppdaterad: 18 november 2020