Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Skyddad natur

Att långsiktigt skydda naturområden, som exempelvis naturreservat eller nationalpark, är viktigt för att bevara världens natur- och kulturarv och för att tillvarata grundläggande värden som rent vatten och ren luft samt en rik biologisk mångfald. Olika former av naturskydd regleras i miljöbalkens 7:e och 8:e kapitel. I Haninge finns en nationalpark, 21 naturreservat, och flera andra naturområden som är skyddade som exempelvis biotopskyddsområden och naturminnen.

Nationalpark

Tyresta nationalpark ligger både i Haninge och Tyresö kommuner. I nationalparken kan du uppleva stillhet, avskildhet och genuint orörd natur- bara två mil från Stockholms centrum. Mer än hälften av Tyrestas skogar kan sägas vara riktig urskog; den största urskogen söder om Dalälven.

Det finns i dag 29 nationalparker i Sverige. Nationalparkerna bildas för att långsiktigt bevara landets mest värdefulla naturområden. Tillsammans bildar nationalparkerna en storslagen helhet av olika landskapstyper – från Söderåsens lummiga bokskogar till Sareks storslagna fjällvärld. Från Kosterhavets myllrande korallrev till Gotska Sandöns böljande sanddyner.

Beslut om att bilda en nationalpark fattas av regering och riksdag. Marken ägs och förvaltas av staten genom Naturvårdsverket som är den myndighet som utfärdar föreskrifter och skötselplan för en nationalpark. 

Naturreservat

Ett naturreservat kan bildas av kommunen eller av Länsstyrelsen. I Haninge kommun finns två kommunala naturreservat; dessa är Rudans naturreservat och Tornbergets naturreservat samt 19 naturreservat som har bildats av Länsstyrelsen.

I Haninges kommunala naturreservat är det Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund som ansvarar för att naturreservatens föreskrifter följs medan det är kommunen som ansvarar för att skötsel enligt skötselplanen genomförs.

Av de 19 naturreservat som Länsstyrelsen har bildat ligger de flesta i skärgården och förvaltas av Skärgårdsstiftelsen. Södra delen av Fjärdlångs naturreservat förvaltas dock av Haninge kommun. För övriga naturreservat är det Länsstyrelsen som är förvaltare det vill säga ansvarar för föreskrifter och skötselplaner.

Biotopskyddsområde

Det finns två typer av biotopskydd: dels ett generellt biotopskydd som gäller alla  biotoper av en viss typ dels ett biotopskydd som kan utfärdas av Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen eller av en kommun. Biotoperna som skyddas av det generella biotopskyddet är starkt minskande och finns i de flesta fall i jordbrukslandskapet. De utgör värdefulla livsmiljöer för växt- och djurarter i  ett landskap som är starkt påverkat av en rationaliserad markanvändning. 

 Följande biotoptyper är skyddade genom det generella biotopskyddet :

  • Alléer
  • Källor med omgivande våtmark i jordbruksmark
  • Odlingsrösen i jordbruksmark
  • Pilevallar
  • Småvatten och våtmarker i jordbruksmark
  • Stenmurar i jordbruksmark
  • Åkerholmar

Den andra typen av biotopskyddsområde används då man vill skydda mindre områden på upp till 20 hektar. Biotopskyddsområde är en skyddsform som i princip är likvärdig med ett naturreservat.

Utöver de biotoper som skyddas av det generella biotopskyddet finns nio stycken biotopskyddsområden i Haninge. Dessa har alla bildats av Skogsstyrelsen och har tillsammans en yta på cirka 18 hektar.

Naturvårdsavtal

Naturvårdsavtal är ett nyttjanderättsavtal som kan tecknas mellan en privat markägare och en myndighet. De flesta avtal gäller för skogsområden och har tecknats med Skogsstyrelsen. Det dock möjligt för en markägare att teckna naturvårdsavtal även för andra naturtyper vilket då görs med Länsstyrelsen eller kommunen.  Ett naturvårdsavtal tecknas på maximalt 50 år. Syftet med ett naturvårdsavtal är att bevara och utveckla ett områdes höga naturvärden. I avtalet regleras hur detta ska ske till exempel om en viss typ av skötsel ska utföras eller om marken ska lämnas för fri utveckling.

 I Haninge kommun finns två naturvårdsavtal som Skogsstyrelsen har tecknat med markägare.

Naturminne

Ett naturminne är ett objekt eller en liten naturyta. Exempel på naturminnen är  stora träd, flyttblock eller jättegrytor.

I Haninge finns sju naturminnen varav de flesta består av äldre träd, främst ekar. Ett väldigt speciellt naturminne som finns Haninge kommun är de vackert bandade, slipade berghällarna på norra Ornö.

Att skydda natur som naturminne var vanligare förr. Mellan år 1980 och 2005 bildades endast 4 naturminnen i Stockholms län.

Natura 2000-område

Natura 2000 är beteckningen på EU:s nätverk för bevarandeområden som syftar till att bevara arter och naturmiljöer som är skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. Ett Natura 2000-område är ofta, men inte alltid, även utsedda till naturreservat eller nationalpark.

Ett natura 2000-område fastställs av regeringen medan Länsstyrelsen ansvarar för att bevarandeplaner upprättas för varje område i syfte att säkerställa att områdets naturvärden inte försämras.

I Haninge kommun finns 14 Natura 2000-områden i olika storlekar. Det minsta, Öster Ladängen, är cirka 10 hektar och det största, Fjärdlång, är  5081 hektar stort

Bevarandeplanerna för Haninges Natura 2000-områden hittar du på Länsstyrelsens hemsida.

Djur- och växtskyddsområden

Fågelskyddsområde

Syftet med djur- och växtskyddsområden är att skydda enskilda arter eller djurgrupper. De flesta djur- och växtskyddsområden utgörs av fågel- eller sälskyddsområden. Skyddet är i första hand till för att förhindra störning i känsliga områden exempelvis under fåglarnas häckningstid. Varje område har skyltar som informerar om vad som gäller för just det området till exempel om det råder tillträdesförbud under hela eller delar av året.

Det finns åtta fågelskyddsområden i Haninge kommun. I Stockholms län finns tre skyddsområden för säl men inget av dem ligger i Haninge.

Vad får jag göra i ett skyddat område?

Hur ett skyddat område ska skötas och vad som är tillåtet eller inte regleras i de föreskrifter och regler som gäller för varje specifikt område. Vad som står i föreskrifter och regler grundar sig på områdets naturvärden och vad som lett fram till att området är skyddsvärt. I en gammal skog som aldrig avverkats har värdena skapats just av att skogen har fått utvecklas kontinuerligt.  Skogens naturvärden kommer då att gynnas av att lämnas för fri utveckling med endast mindre skötselinsatser. I en betesmark med en rik flora är däremot ett fortsatt bete en förutsättning för att platsens naturvärden ska kunna bevaras.

Tillstånd och dispenser

Det finns möjlighet att söka tillstånd eller dispens för att genomföra en åtgärd som inte är tillåten enligt ett skyddat områdes föreskrifter. För sådan dispens eller tillstånd krävs synnerliga eller särskilda skäl, beroende på skyddsform. Det kan också finnas reglerat att vissa åtgärder kan tillåtas om de överensstämmer med exempelvis ett naturreservats syfte.

Den som fattar beslut om dispens eller tillstånd är den som har tillsynsansvar för området. I Haninges två kommunala naturreservat är det Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund som beslutar om dispenser och tillstånd medan det är Länsstyrelsen som har samma befogenheter för de övriga 19 naturreservaten i kommunen.

Senast uppdaterad: 24 januari 2023