Hur mycket solenergi ger ditt tak

Funderar du över hur mycket solenergi ditt tak kan ge? Haninge kommun har tagit fram en solkarta till dig som privatperson, förening eller företagare i kommunen.

Mostphotos Mostphotos Foto: Mostphotos

Med hjälp av solkartan kan du ta reda på hur mycket solen strålar på ditt tak, vilka delar av taket som är bäst att använda för solenergi och hur mycket el eller värme en solenergianläggning skulle kunna producera under ett år.

Solkartan

Solkartan är en satsning inom Energi- & klimatrådgivningen i Stockholmsregionens kommuner och Kommunförbundet Stockholms län, KSL. För att bedöma potentialen för solel och solvärme beräknas solstrålningen med hjälp av meteorologiska data, höjddata samt takytor. Solkartan bygger på vissa antaganden och ger inte en exakt bild, men den ger ett inledande svar på om det är värt att undersöka förutsättningarna närmre.

Solkartan är även ett värdefullt hjälpmedel för kommunens verksamheter i arbetet med att jobba för ett mer hållbart samhälle. En ökad användning av förnybar, egenproducerad, klimat- och miljövänlig energi går i linje med kommunens klimat- och energistrategi.

Solkartan över Stockholmsregionen från Energi- och klimatrådgivningen

Så här använder du solkartan

Solkartan för Stockholmsregionen

Klicka på den fastighet i solkartan som du är intresserad av för att få en översiktsbild av hur mycket sol som strålar in på taket. Du kan även söka på en adress, plats eller annan kommun. Kartan visar mängden solinstrålning på taken i tre energiklasser som illustreras med färgerna rött, orange och blått, där rött anger de högsta värdena och blått de lägsta. Beräkningarna visar potentialen för solel och solvärme i kWh per år. 

Genom att ange arean för installerad takyta kan du även avläsa en förväntad årlig solel- eller solvärmeproduktion. Dessutom redovisas minskning av koldioxidutsläpp om nuvarande elanvändning ersätts med solel (baserad på nordisk elmix).

Kartan tar inte hänsyn till skuggningseffekter från träd och annan vegetation, utan endast skuggning från andra byggnader och föremål på byggnader såsom skorstenar.

Att tänka på

Ett optimalt tak ligger i söderläge och har en lutning på mellan 30 och 45 grader. Ett tak i sydost och sydväst fungerar också bra, liksom en lutning på mellan 15 och 70 grader. En högre lutning gör att solpanelerna blir bra på att fånga den lågt stående solen under höst, vinter och vår. En lägre lutning gör solpanelerna mer effektiva under högsommaren. Har man ett tak med ingen eller låt lutning kan man förbättra förutsättningarna, och till och med få ett ”optimalt” läge, genom att resa upp solpanelerna i en bättre vinkel.

Verkar det intressant?

Ta kontakt med en installatör som kan göra en bedömning av din fastighets förutsättningar och lämna en offert.

Behövs det bygglov för att installera solpaneler?

Pågående satsningar inom Haninge kommun

Tornberget, kommunens bostadsbolag, genomför för närvarande följande satsningar med solceller:

Fredrika Bremer

  • Effekt: 160 kW
  • Beräknad årsproduktion: 158 240 kWh, vilket motsvarar hushållsel till 45 lägenheter eller 26 småhus
  • Yta Solceller: 1700 m2
  • Anläggning blev klar: december 2016

Vendelsömalmskolan Hus A

  • Effekt: 90 kW
  • Beräknad årsproduktion: 84 000 kWh, vilket motsvarar hushållsel till 24 lägenheter eller 14 småhus
  • Yta Solceller: 960 m2
  • Anläggning beräknas klar: september 2017

Krävs det bygglov?

Inom områden med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, exempelvis inom områden av riksintresse för kulturminnesvården, ska Bygglovscenter kontaktas för information om vad som gäller på din fastighet.

Mer information om bygglovscenter

Senast uppdaterad: 18 maj 2021