Förhandsbesked innan bygglovsansökan

Om du vill veta om det går att bebygga en fastighet (markområde) där förutsättningarna är oklara kan det vara lämpligt att ansöka om förhandsbesked. Förhandsbesked används främst inom områden som saknar detaljplan eller vid avstyckning av fastighet. Det är ett beslut från kommunen som gäller i två år. Inom denna tid behöver du inkomma med en bygglovsansökan, annars upphör förhandsbeskedet att gälla och byggrätten som beslutades i förhandsbeskedet kan inte längre garanteras.

Avgifter

Kommunen tar ut en avgift för handläggning (enligt gällande taxa, 2020-10-12 § 155*):

  • Positivt förhandsbesked, utom detaljplan: 23 990 kr
  • Positivt förhandsbesked, inom detaljplan: 8 390 kr
  • Negativt förhandsbesked: 8 390 kr
  • Återtaget ärende (efter kommunicering om negativ bedömning): 2 422 kr

* Taxan uppdateras kontinuerligt

När är det lämpligt att ansöka om förhandsbesked?  

Fördelen med ett förhandsbesked är att du som planerar att bygga nytt ska kunna undvika att ta fram avancerade bygglovshandlingar och onödig projektering, om förutsättningarna för om marken kan bebyggas är oklara. Ett beslut om förhandsbesked svarar på frågan om en viss åtgärd är genomförbar eller inte på en viss plats. Ett beslut om positivt förhandsbesked gäller i två år. Inom denna tid måste du komma in med en bygglovsansökan för att förhandsbeskedet ska gälla.

Bygga nytt utanför detaljplan

Förhandsbesked används främst inom områden som saknar detaljplan där förutsättningarna är oklara. Planerar du att bygga ett nytt hus på en obebyggd fastighet utanför detaljplanerat område så lämpar sig förhandsbesked bra. Det är möjligt att söka bygglov direkt, men om förutsättningarna är oklara kan ett negativt besked bli kostsamt, då det krävs mer avancerade handlingar för en bygglovsansökan. 

Avstyckning av obebyggd fastighet utanför detaljplan

Det går inte att få beslut om avstyckning av en fastighet i en ansökan om förhandsbesked. I en ansökan om förhandsbesked kan du bara få beslut om nybyggnad eller ombyggnad. Efter att du har fått ett positivt förhandsbesked av bebyggelse kan du ansöka om att stycka av fastigheten. 

Ansökan om avstyckning sker hos Kommunala lantmäterimyndighetens (KLM). Kravet för att stycka av en fastighet utanför detaljplanerat område är att stadsbyggnadsnämnden ska ha utrett att marken är lämplig för den bebyggelse som avses. Vilket du lämpligen gör genom en ansökan om förhandsbesked.

För frågor om avstyckning och fastighetsreglering, kontakta: klm@haninge.se. 

Kommunens översiktsplan kan ge vägledning till hur avstyckningar i områden utanför detaljplan kan genomföras. 

Fastigheter som ligger inom tätort omfattas vanligen av detaljplanekrav, då kan planbesked vara lämpligare att ansöka om.

Beslut och handläggningstid

Det är stadsbyggnadsnämnden som fattar beslut om förhandsbesked varför det kan ta längre tid att få än ett bygglov.

Handläggningstiden ska vara högst 10 veckor från att ärendet är komplett, men i de flesta fall så förlängs handläggningstiden till högst 20 veckor från det att ärendet är komplett.

Bedömningsgrunder för när ett förhandsbesked istället kan kräva detaljplan

När din ansökan handläggs görs en lokaliseringsprövning. Det betyder att en undersökning görs om platsen lämpar sig för det du vill bygga utifrån bestämmelser i plan- och bygglagen, miljöbalken samt riktlinjerna i kommunens översiktsplan. Översiktsplanen ger en vägledning för hur den framtida markanvändningen bör planeras i Haninge, det vill säga var ny bebyggelse bör lokaliseras. I plan- och bygglagen står bland annat att markområden ska användas för det som området är mest lämpat för. Lämplighetsprövningen utgår från flera olika aspekter som bland annat berör risker, buller, natur- och kulturvärden, vattenförsörjning, tillgänglighet, behov av detaljplaneläggning med flera. För mer information.

Länkar

Skicka in ansökan via vår e-tjänst
Endast privatpersoner kan söka via e-tjänsten
Det går inte att skicka in kompletteringar via e-tjänsten

Det här ska ansökan innehålla

Mer om förhandsbesked på Boverkets hemsida

 

Senast uppdaterad: 23 maj 2022