Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus

På denna sida hittar du information om de handlingar vi behöver få in av dig vid tillbyggnad av en- och tvåbostadshus. Efter vår första granskning kan vi behöva begära ytterligare handlingar.

Checklista vid tillbyggnad av en- och tvåbostadshus


Ansökan

 • En ansökan måste alltid innehålla vilken fastighet den avser, dina adress- och kontaktuppgifter med personnummer samt underskrift.
 • Det ska också tydligt framgå vad ansökan gäller genom att kryssa i den åtgärd som ansökan avser.
 • Om fakturan ska betalas av någon annan än dig ska du skicka med en fullmakt.
 • Här hittar du blankett för ansökan och e-tjänst

Situationsplan baserad på förenklad
nybyggnadskarta i skala 1:400

 • Rita in byggnaden på situationsplanen som ska vara baserad på fullständig nybyggnadskarta. Måttsätt byggnaden och ange färdigt golv (+FG).
 • Lås byggnadens placering genom att ange minst tre avstånd i rät vinkel till närmaste fastighetsgränser, varav två mått som utgår från ett gemensamt hushörn till två olika fastighetsgränser.
 • Måttsätt också avståndet till befintliga byggnader på fastigheten
 • Beställning av fullständig nybyggnadskarta görs via e-tjänst för nybyggnadskarta

OBS! Nybyggnadskarta med tillhörande text får inte förvanskas.


Planritning i skala 1:100

 • Alla våningsplan i berörd byggnad ska redovisas. Ritningarna ska vara måttsatta så att tillbyggnadens area kan räknas ut.
 • Planritningen över entréplanet ska vara möblerad och redovisa hur man uppfyller kraven på användbarhet och tillgänglighet.
 • För att kunna tolka sektionsritningarna ska det framgå på planritningen var sektionerna är tagna.

Fasadritningar i skala 1:100

 • Samtliga berörda fasader ska redovisas med väderstreck och det ska tydligt framgå vad som är befintligt och tillkommande. 
 • Redovisa befintliga och blivande marknivåer fram till fastighetsgräns.
 • Ange även materialval och kulör med NCS-koder.

Sektionsritning i skala 1:100

 • Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden.
 • Av ritningen ska framgå rumshöjder, färdiga golvnivåer, takvinkel samt marknivå vid entré.
 • Redovisa även byggnadshöjd och nockhöjd från medelmarknivå.

Fotografier

 • Redovisa fotografier på berörda fasader för tillbyggnaden från marknivå upp till nock. Redovisa även fotografier av omgivningen vid tillbyggnaden så att marken vid tillbyggnaden tydligt framgår.

Förslag till kontrollplan

En kontrollplan ska tas fram för att säkerställa att åtgärden uppfyller samhällets krav.

 • Den ska innehålla uppgifter om vilka kontroller som ska utföras, hur kontrollen ska utföras och mot vad kontrollresultatet ska jämföras.
 • Det ska också framgå vem som ska utföra kontrollerna.
 • Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs.

Här hittar du mall för kontrollplan


Teknisk beskrivning

 • I den tekniska beskrivningen redovisas de tekniska lösningar som används i byggnaden.
 • Exempel på detta är beskrivning av grundläggning, bärande stomme, takkonstruktion, brandskydd, uppvärmning, ventilation, energihushållning (u-värden för fönster, tak, yttervägg, golv och ytterdörr) och säkerhet.
 • En teknisk beskrivning kan även utföras i form av detaljritningar där de olika materialen och dimensionerna framgår.

Konstruktionsritningar

 • En konstruktionsritning visar den information som behövs för att uppföra exempelvis en byggnad eller byggnadsdel.
 • Det kan gälla ett helt byggsystem eller bara detaljer.
 • I de flesta fall behövs en eller flera konstruktionsritningar i samband med ansökan.
 • De ska tas fram av konstruktörer och vara fackmannamässigt redovisade

Skicka in handlingarna

Om du som privatperson ska göra en ansökan och har ett giltigt Bank-ID kan du göra din ansökan direkt genom vår e-tjänst för bygglov.

Föredrar du att ansöka via e-post eller om du ska söka för ett företag skickar du blanketten och handlingarna till teambygglov@haninge.se

Senast uppdaterad: 5 juni 2024