Uppehåll i sophanteringen

Det är SRV återvinning AB som sköter kommunens sophantering, avfallsåtervinning och återvinningscentral.

Uppehåll för permanentboende

Du kan ansöka om uppehåll i sophämtningen från ditt permanentboende om bostaden inte kommer att användas under tre månader eller mer. Ansökan om uppehåll ska ska vara kommunen tillhanda senast tre veckor före uppehållets början.

Uppehåll för fritidsboende

Uppehåll av sopor och latrin för fritidsboende medges förutsatt att uppehållet avser hela hämtningssäsongen, maj-september. Fritidshuset måste vara obebott under hela hämtningsperioden.
Ansökan ska vara Haninge kommun tillhanda senast 15 april för att gälla innevarande år.
Observera att det ej längre är möjligt att ansöka om uppehåll i sophämtning eller latrin för säsong 2022.

Villkor

  • Uppehåll av sopor och latrin medges förutsatt att fastigheten inte nyttjas under en sammanhängande period av minst tre månader.
  • Ansökan kan inte göras retroaktivt. Uppehållet börjar gälla tidigast tre veckor från det datum då ansökan inkommit till Haninge kommun.
  • Att fastigheten används sporadiskt eller att små mängder hushållsavfall produceras inom fastigheten är inte skäl som medger uppehåll av hämtning.
  • Vid uppehåll i hämtning av sopor ingår i förekommande fall även latrin.
  • Handläggning av ansökan debiteras enligt fastställd taxa. Se www.haninge.se. För närvarande 390 kr.
  • När uppehållstiden löpt ut måste en ny ansökan göras om fortsatt uppehåll önskas.
  • Om förhållandena som medgivit uppehåll ändras måste ny ansökan göras. Detsamma gäller vid ägarförändringar

Om du önskar avbryta ett pågående uppehåll ska du vända dig till SRV Återvinning AB.
Telefon: 0200-26 46 00
E-post: kundservice@srvatervinning.se

Ansökan

E-tjänst:

Ansökan om uppehåll i hämtning av sopor och latrin

Blanketter:

Ansökan om uppehåll i hämtning av sopor och latrin för säsongsabonnemang/fritidshus
Ansökningstiden för anmälan om uppehåll i sophämtning till fritidshus/säsongsabonnemang 2022 har löpt ut. 

Senast uppdaterad: 27 juni 2022