Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Kommunens Mål och budget för 2025 klubbad

Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni om förslaget till Mål och budget för 2025. Mål och budget innebär att fortsatta steg tas mot att förverkliga kommunens vision, mål och löfte till invånarna. Budgeten fokuserar på kommunens kärnuppdrag med särskilda satsningar på grundskolan och upprustning av kommunens vägar. Kommunalskatten sänks med 23 öre och resultatmålet höjs till 3 procent för en långsiktigt hållbar ekonomi.

Foto: Mostphotos

– Mål och budget för 2025 tar sikte på att Haninge ska bli en framgångskommun. Vi har lyckats hålla en ekonomi i balans trots lågkonjunktur. Nu sänker vi skatten och lägger grunden för en mer kostnadseffektiv kommunal organisation, som använder resurserna på ett klokare sätt. På så sätt kan vi till exempel satsa på skolan med en höjning av elevpengen och prioritera utvecklingen av Haninges stadskärna, för en trygg, attraktiv och levande kommun, säger Sven Gustafsson (M), kommunstyrelsens ordförande, Haninge kommun.

Dokumentet Mål och budget för 2025–2028 utgår från visionen, invånarlöftet och de nio målen som kommunfullmäktige beslutade om i förra årets budget.

Visionen innebär att kommunens medarbetare ska finnas för invånarna och fokusera på kärnuppdraget, och att kommunens tjänster ska bygga på kostnadseffektivitet och valfrihet med bäst kvalitet till rätt pris. Den innebär också att Haninge är en kommun känd för sin starka ekonomi och låga skatt. Haninge ska vara en växande och trygg kommun.

Målen grundar sig på de prioriterade områdena Trygghet, Utbildning, Jobb och näringsliv samt Samhällsbyggnad.

Budget för 2025

Skatteintäkterna och de generella statsbidragen väntas totalt sett öka med cirka 154 miljoner kronor till cirka 6,8 miljarder kronor. I beräkningarna har hänsyn tagits till befolkningsprognosen för Haninge, som visar på en fortsatt god tillväxt, vilket i sin tur genererar mer skatteintäkter. Hänsyn har också tagits i beräkningarna till sänkningen av kommunalskatten med 23 öre – från 19,68 kronor till 19,45 kronor.

För att säkerställa en budget i balans på kort och lång sikt höjs resultatmålet från 2 till 3 procent. Det innebär att det budgeterade resultatet uppgår till drygt 204 miljoner kronor.

Kommunens driftbudget, alltså budgeten för kommunens verksamheter, uppgår till drygt 6,6 miljarder kronor. Samtliga nämnder och styrelser tilldelas ekonomiska ramar som tar hänsyn till demografiska förändringar (fler/färre barn och äldre). Nämnderna   kompenseras för pris- och lönekostnadsutvecklingen, höjda hyror och för kapitalkostnader vid större investeringar till följd av kommunens tillväxt.

En särskild satsning görs på grundskolan genom en höjning av grundbidraget i elevpengen med 6,2 procent.

Hur pengarna ska fördelas mer i detalj, inom olika områden, avgörs i höst när nämnderna presenterar sina nämndplaner.

Investeringsbudget

Haninge är en växande kommun och kommunen behöver göra investeringar för att kunna möta tillväxten. Det handlar framför allt om investeringar i olika typer av verksamhetslokaler, allmän plats (gata och park) samt i vatten och avlopp. De större investeringarna utgörs av byggnation av ett reningsverk och ny simhall.

För 2025 uppgår investeringsbudgeten till närmare 1 miljard kronor, varav drygt 550 miljoner avser investeringar i verksamhetslokaler, allmän plats och inventarier och resterande medel avser investeringar i vatten och avlopp.

Särskilda uppdrag

Utöver målen i budgeten ska kommunen också arbeta med sex särskilda uppdrag. De handlar om att intensifiera arbetet med att bygga upp det civila försvaret, optimera resurserna för att öka måluppfyllelsen inom skolan och öka ungdomars intresse för hantverks- och industriyrken. De handlar också om att ta fram en ny skolstrukturplan, utveckla kommunens infrastruktur och genomföra ett stadsmiljölyft i Vega. 

Senast uppdaterad: 18 juni 2024