Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Detaljplan för Kolbotten och Västra Vadviken antagen

På kommunfullmäktige den 17 juni antogs detaljplanen för Kolbotten och Västra Vadviken (Dalarö etapp 2a). Detaljplanen medger utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp samt även för permanentboende genom utökade byggrätter för 103 fastigheter i området.

Västra Vadviken på Dalarö Foto: Stockholms byggnadsantikvarier AB

Mellan den 1 november och den 21 december 2023 pågick granskning av detaljplanen och under perioden fick berörda inkomma med synpunkter på förslaget. Efter granskningsperioden har mindre justeringar i planen gjorts.

Syftet med detaljplaneförslaget är att möjliggöra för permanentboende i nuvarande fritidsboende i Kolbotten och i västra Vadviken. Planen syftar också till att bevara värdefull kulturhistorisk bebyggelse och topografi som bedömts vara viktig för områdets karaktär. I och med att planförslaget medger utökade byggrätter för befintlig bebyggelse för att möjliggöra för permanentboende medför detta också utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp för att minska negativ miljöpåverkan i Vadviken.

Detaljplanen har en fördröjd genomförandetid vilket innebär att bygglov kan sökas först efter 2,5 år från den dag som detaljplanen vinner laga kraft. Den fördröjda genomförandetiden tillämpas för att underlätta och effektivisera kommunens utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp och förkorta den totala byggtiden.

Den antagna detaljplanen kan vinna laga kraft under sommaren 2024 under förutsättning att den inte överklagas.

Läs mer om detaljplanen och ta del av granskningsutlåtandet på haninge.se/kolbotten

Senast uppdaterad: 26 juni 2024