Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Utökade byggrätter för 103 fastigheter i Kolbotten på Dalarö

Mellan den 1 november och den 21 december 2023 pågår granskning av detaljplaneförslaget för Kolbotten och västra Vadviken på Dalarö. Detaljplanen möjliggör för kommunalt vatten och avlopp samt för permanentboende genom utökade byggrätter för 103 fastigheter i området.

Västra Vadviken på Dalarö Foto: Stockholms byggnadsantikvarier AB

Syftet med detaljplaneförslaget är att möjliggöra för permanentboende i nuvarande fritidsboende i Kolbotten och i västra Vadviken. Den syftar också till att bevara värdefull kulturhistorisk bebyggelse och topografi som bedömts vara viktig för områdets karaktär. I och med att planförslaget medger utökade byggrätter för befintlig bebyggelse för att möjliggöra för permanentboende medför detta också utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp för att minska negativ miljöpåverkan i Vadviken.

Den generella byggrätten inom detaljplanen föreslås regleras till huvudbyggnad om högst 140 kvm byggnadsarea för huvudbyggnader med högsta nockhöjd om 8,5 meter respektive 180 kvm byggnadsarea för huvudbyggnader med högsta nockhöjd om 6,0 meter. Delar av strandskyddet föreslås upphävas inom planområdet.

Se illustrationsplan för Kolbotten och västra Vadviken

Detaljplan och granskningshandlingar

Ta redan på mer om detaljplaneförslaget och ta del av granskningshandlingar på haninge.se/kolbotten

Granskning

Har du synpunkter på detaljplaneförslaget och vill lämna ett yttrande skriv till plan@haninge.se eller till Haninge kommun, Planavdelningen, 136 81 Haninge

Observera att alla yttranden måste skickas in skriftligt. Avsändare ska tydligt framgå. Uppge adress och fastighetsbeteckning samt ange också Dnr PLAN.2015.12

Synpunkter på detaljplaneförslaget kan skickas in enligt ovan under perioden 1 november-21 december 2023

Senast uppdaterad: 1 november 2023