Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Nu börjar omvandlingen av Norrby - med småhus, park och förskola

Mellan den 4 juli och den 5 september 2023 pågår granskningsperioden av detaljplaneförslaget för Norrby Södra. Detaljplanen syftar till utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp samt förbättring av vägstandarden i området med ökad framkomlighet och trafiksäkerhet. Planen möjliggör förtätning av området med omkring 350 byggrätter där 270 är nya byggrätter för småhus. Det planeras också för en förskola samt park med lekplats planeras inom detaljplanen. Planen syftar också till att skydda områdets natur- och kulturvärden som bedömts som värdefulla.

Visionsbild för Smultronvägen Visionsbild för Smultronvägen Foto: Arkitekt och illustration KONTUR Arkitektkontor

Detaljplanen värnar om områdets värdefulla karaktär och utökad lovplikt har införts för vissa delar av området. Den planerade bebyggelsens placering anpassas till terrängen. Anpassning görs också till den specifika platsen för att få en fin utformning och färg. I de delar där småhusbebyggelse tillåts får områdena en mer permanentbebodd karaktär, med mindre tomter och minskad grönska. I andra delar av området kommer den befintliga strukturen bevaras med stora fastigheter med mycket grönska. Den tillkommande bebyggelsen leder även till viss ökad trafik. Framkomligheten och trafiksäkerheten inom området förväntas bli bättre då vägarna rustas upp.

Detaljplanen innebär att kommunen har huvudmannaskapet för områdets vägar, parker och naturområden, vilket betyder att dessa framöver kommer att förvaltas av kommunen.

Detaljplanen innebär minskade utsläpp till Drevviken i och med att kommunalt vatten och avlopp byggs ut samt även genom att anläggning av dagvattendammar planeras på Norrby gärde.

Justeringar efter samråd 2017

Efter samrådet av planförslaget 2017 har planen utvecklats och justerats. Ändringar har gjorts utifrån inkomna synpunkter från samrådet men även utifrån skärpt lagstiftning kring exempelvis artskydd och högre krav från myndigheter kring skyfall. Även en justering har gjorts i form av att då föreslagna bebyggelsekvarter i Norrbyskogens västra del tagits bort ur planen. Detta innebär att planområdet har krympt och att plangränsen har förflyttats västerut. Mindre justeringar av planområdesgränsen har också gjorts i nordväst och söder för att öka utrymmet något för planerad dagvattenhantering.

Läs mer om justeringar gjorda efter samråd i planförslagets samrådsredogörelse som du hittar på haninge.se/norrby-sodra


Detaljplan och granskningshandlingar

Ta reda på mer om detaljplanen och ta del av granskningshandlingar och utredningar kring Norrby Södra på haninge.se/norrby-sodra


Granskning

Har du synpunkter på planen eller gatukostnadsutredningen och vill lämna ett yttrande skriv till plan@haninge.se eller till: Haninge kommun, Planavdelningen, 136 81 Haninge

Observera att alla yttranden måste skickas in skriftligt. Avsändare ska tydligt framgå. Uppge även adress och fastighetsbeteckning samt ange Dnr PLAN 2014.19

Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Synpunkter på detaljplanens granskningsförslag ska framföras skriftligen och vara inkomna senast den 5 september 2023.

 

Senast uppdaterad: 3 juli 2023