Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Genomförda trafikprojekt 2022 – för ett hållbart, trafiksäkert och tillgängligt Haninge

Haninge kommun ansvarar för nybyggnation och underhåll av kommunala vägar, gång- och cykelbanor. Vårt mål är att resor i Haninge ska vara hållbara, trafiksäkra och tillgängliga. Flertalet åtgärder där syftet var att förbättra våra gemensamma vägar, gång- och cykelbanor utifrån dessa mål genomfördes under 2022. Här kan du läsa om de större projekten som blev klara under 2022.

Gång- och cykelbana Kolartorps allé. Foto: Haninge kommun

Ökad trafiksäkerhet på Solhemsvägen

Solhemsvägen är ett populärt gångstråk för skolbarn till och från Ribbybergsskolan i Västerhaninge. Vi har genomfört åtgärder längs med Solhemsvägen i syfte att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och för att fler skolbarn i högre grad ska få en tryggare och säkrare skolväg. Den tidigare smala gångbanan har därför breddats för att även inrymma en cykelbana. Den nya gång- och cykelbanan är totalt tre och en halv meter bred och har också fått ny belysning. Breddningen har också gjort att gång- och cykelbanan kan snöröjas på ett bättre sätt. 

I samband med ombyggnationen av Solhemsvägen har vi även förbättrat trafiksäkerheten i form av förbättringar vid två av de befintliga passagerna över Solhemsvägen samt byggt två helt nya hastighetssäkrade passager för gång- och cykeltrafik.

Gång- och cykelbana i ett bostadsområdeSolhemsvägenFoto: Haninge kommun

Ny gång- och cykelbana på Torfastleden

Torfastleden är en väg som binder samman Nynäsvägen med Gudöbroleden. Tidigare har framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter varit begränsad då det bara funnits gång- och cykelbana på delar av sträckan. Den nya gång- och cykelbanan som vi byggt ingår nu i kommunens nät för huvudcykelstråk, vilket bland annat innebär att gång- och cykelbanan får prioritet i korsningar med biltrafiken.

För att kunna förverkliga detta projekt har Haninge kommun fått del av Trafikverkets så kallade stadsmiljöavtal. Stadsmiljöavtalet ger stöd till investeringar i transportinfrastruktur för kollektivtrafik, cykel och gods. Syftet är också att främja hållbara stadsmiljöer genom att ge stöd som ska leda till en ökad andel persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik och hållbara godstransportlösningar.

Kommunen fick 50 % av genomförandekostnaden i bidrag för att bygga gång- och cykelbanan längs med Torfastleden.

En bilväg som svänger till höger. Till höger om bilvägen går en gång- och cykelbana.Arbetet är ett led i kommunens mål att resor i Haninge ska vara hållbara, trafiksäkra och tillgängliga.

Ny gång- och cykelbana mellan Jordbro och Albyberg

Nu har vi gjort det enklare att gå och cykla mellan Jordbro och Albyberg. En ny gång- och cykelbana har under året byggts mellan Lerstensvägen i Jordbro och Albybergs företagsområde. Syftet är att binda ihop Jordbro med Albyberg och skapa möjligheter för både besökare och yrkesverksamma i Albyberg att ta sig till och från arbetet på ett hållbart sätt. Vägvisning har också satts upp i området tillsammans med ny miljövänlig LED-belysning.

Separerad gång- och cykelbana i ett skogsområdeGång- och cykelbanan mellan Jordbro och AlbybergFoto: Haninge kommun

Ökad trafiksäkerhet och ny busshållplats på Kilowattvägen

På Kilowattvägen och den sträckan som går parallellt längs med Dalarövägen saknades en länk för cykeltrafik. För att göra sträckan mer trafiksäker har vi byggt en ny gång- och cykelbana längs med Dalarövägen. Vi har även byggt om och gjort övergångsställen mer trafiksäkra för både gång- och cykeltrafikanter.

De två busshållplatser som låg på nära avstånd till varandra längs med sträckan har slagits ihop till en som placerats i närheten av dagens hållplats, ”Klockarleden”. Den nya busshållplatsen har fått en högre standard och är tillgänglighetsanpassad.

Övergångsställe och en separerad gång- och cykelbanaÖvergångsställe vid Kilowattvägen.Foto: Haninge kommun

Förbättringar för gång, cykel och kollektivtrafik vid Kolartorps allé

Området kring Kolartorp är i en stark utvecklingsfas. Kolartorps allé mellan Hermantorpsvägen och Sippvägen har fått en ny gatuutformning genom nya busshållplatser och en ny gång- och cykelväg längs södra sidan om vägen. Vi har också byggt en ny hastighetssäkrad gång- och cykel passage strax väster om Sippvägen och cykelparkering intill den södra busshållplatsen.

Vi har förutom ombyggnationer av gatan även skapat en ny grönyta med både ängsblommor och träd mellan Kolartorps allé och lokalgatan.

Gång- och cykelbanaKolartorps allé.Foto: Haninge kommun

Ny gång- och cykelbana på Evertsbergsvägen

Gångbanan längs med Evertsbergsvägen var tidigare väldigt smal, vilket gjorde att många valde att promenera och cykla i körbanan istället. Som ett led i kommunens arbete med säkrare skolvägar har den tidigare smala gångbanan därför breddats och är nu både en gång- och cykelbana.

I samband med att vi breddade gångbanan har vi även byggt om övergångsställena på Evertsbergsvägen och gjort dem mer trafiksäkra. 

Övergångsställe på en villagataEvertsbergsvägen. Foto: Haninge kommun

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om kommunens arbete med att göra våra resor med hållbara, trafiksäkra och tillgängliga?

Läs mer på sidan om våra trafikprojekt 

Senast uppdaterad: 19 januari 2023