Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Nu startar samrådet för nytt centrum i Jordbro

Den 17 maj-25 juni pågår samrådet för den andra etappen i utvecklingen av Jordbros centrala delar. Detaljplaneförslaget rymmer ett nytt centrum i ett attraktivt läge vid Jordbro pendeltågsstation med offentliga rum, ny bussterminal, cirka 270 bostäder och förskola. Samt ett nytt allaktivitetshus för bland annat kultur- och föreningslivet för att fortsätta arbetet med att skapa en levande stadsdel.

– Till hösten börjar byggnationen av första etappen och nu tar vi nästa steg i utvecklingen av Jordbro. Syftet med detaljplaneförslaget för den andra etappen är att skapa en attraktiv, hållbar och levande centrumkärna med ett rikt stadsliv. Det är ett spännande förslag och vi hoppas att de som bor och verkar på platsen tar chansen att tycka till om planförslaget, säger Anna W Haapaniemi, samhällsbyggnadsdirektör.


Om detaljplaneförslaget

Centrumfunktionerna finns framförallt i den södra delen av planområdet. Den norra delen av planområdet får en större tonvikt på bostäder, och här finns plats för generösare utemiljöer. Centrumfunktionerna, inklusive allaktivitetshuset, har varit högt prioriterade och styrande för planförslagets utformning. För att skapa ett attraktivt centrum som samtidigt utgör en central mötesplats för alla som bor, verkar och besöker Jordbro har planförslaget utformats kring ett centralt torg. Torget har getts ungefär samma dimensioner som nuvarande Hurtigs torg.

Stor vikt läggs på allaktivitetshusets utformning och arkitektoniska kvaliteter eftersom det spelar en viktig roll i upplevelsen av Jordbro centrum. Allaktivitetshuset kommer att vara en multifunktionell, flexibel och förändringsbar plats med möjligheter till olika typer av verksamheter. Utöver de öppna ungdomsverksamheter och bibliotek ska huset användas för en mångfald aktiviteter som inriktar sig på kultur, nyskapande, lärande och underhållning.

Centrumfunktionerna förläggs i bottenplan, medan bostäder läggs i de högre våningsplanen. Planförslaget medger cirka 270 nya bostäder, cirka 4500 kvadratmeter bruttoarea centrum och 2000 kvadratmeter bruttoarea för allaktivitetshus. Kvarteren är uppbrutna i mindre volymer och byggnaderna ges varierade höjder för att skapa en småskalighet och en visuell variation.

Flytt av Södra Jordbrovägen

För att möjliggöra den nya bebyggelsen och för att de offentliga ytorna ska vara trygga, föreslås Södra Jordbrovägen flyttas och läggas så nära Nynäsbanan det är möjligt.

Om samrådsprocessen

Avsikten med samrådet är att få fram synpunkter som kan påverka detaljplanens utformning. Efter samrådets slut kan detaljplanen bearbetas med hänsyn till de synpunkter som kommit in. Därefter ska detaljplanen ställas ut för granskning under minst tre veckor. Då går det bra att på nytt lämna synpunkter. 

För mer information om planförslaget för etapp 2 och hur man lämnar in synpunkter se sidan Detaljplan för Jordbro etapp 2. Planförslaget kommer också att ställas ut på Jordbro bibliotek och på kommunhuset.

Senast uppdaterad: 3 november 2021