Allmänna villkor vid förhyrning av idrottsanläggningar och lokaler

Här kan du läsa mer om vilka villkor och regler som gäller vid förhyrning av idrottsanläggningar och lokaler.

Dyker ner i stor bassängen. Foto: Peter Malmrup. Foto: Peter Malmrup

Villkor och anvisningar

Idrottsanläggningar och lokaler får endast användas för det ändamål och den tid som finns angiven i bokningsbekräftelsen.

Hyresgästen är skyldig att rätta sig efter dessa och kompletterande villkor samt övriga anvisningar.

Befintligt skick

Idrottsanläggningar och lokaler hyrs ut i befintligt skick. Det är hyresgästen själv som ska bedöma och själv ta ansvar för att idrottsanläggningen eller lokalen är lämplig för den verksamhet man planerar att bedriva.

Närvaroregistrering och dispositionsrätt

Vid idrottsanläggningar/lokaler med kortläsare skall närvaro registreras genom att nyttjande hyresgäst använder tilldelat passagekort vid inpassering.

Om idrottsanläggningen/lokalen inte tas i bruk inom 30 minuter efter angiven tid i bokningsbekräftelsen, är dispositionsrätten förverkad för detta tillfälle.

Gruppledare

Hyresgästen skall i bokningen ha utsett en gruppledare som fyllt 18 år som ansvarar för verksamheten i idrottsanläggningen/lokalen.

Gruppledaren ska se till att tillfredsställande ordning och vakthållning råder i och i anslutning till idrottsanläggningen/lokalen samt följa fastställda brandföreskrifter.

Gruppledaren får inte hindra hyresvärdens, eller av honom utsedd personal att utföra nödvändiga arbetsuppgifter eller tillsyn i idrottsanläggningen/lokalen under hyrestiden.

Gruppledaren ansvarar för att alla deltagare i inomhushallar/gymnastiksalar endast använder gymnastikskor som inte gör märken i golvet samt att boll för inomhusbruk används vid fotbollsspel.

Gruppledaren ansvarar för att material, redskap och dylikt ställs tillbaka på anvisad plats, att belysning släcks, fönster är stängda och låsta vid verksamhetens slut samt att grovstädning sker i lokalerna och dess biutrymmen.

Vid frånvaro av gruppledare får den angivna tiden i bokningsbekräftelsen inte nyttjas. 

Haninge kommun förbehåller sig rätten att avboka resterande tillfällen om ovanstående inte följs.

Alkoholförtäring och rökförbud

Alkoholförtäring får inte förekomma i Haninge kommuns idrottsanläggningar eller lokaler. Rökförbud gäller i direkt anslutning till idrottsanläggningen/lokalen.

Förlust/skada på medförda tillhörigheter

Hyresgästen svarar själv för skada på eller förlust av förvarade och/eller medförda tillhörigheter till idrottsanläggningen/lokalen.

Skador på idrottsanläggningen/lokalen eller utrustning

Hyresgästen är ersättningsskyldig för skador på idrottsanläggningen/lokalen eller utrustning som uppstått genom vårdslöshet eller bristande tillsyn. Det är gruppledarens ansvar att, inom rimlig tid, anmäla eventuella brister i material eller idrottsanläggningen/lokalen till Föreningsbyrån.

Återlämning av fysiska/digitala nycklar

Hyresgästen ansvarar för att återlämning av nycklar och passagekort sker inom avtalad tid eller på anmodan av Föreningsbyrån.

Fakturering och efterdebitering

Faktura från Haninge kommun ska vara betald senast angiven förfallodag. Vid dröjsmål utgår ränta enligt räntelagen. För betalningspåminnelse debiteras särskild avgift.

Efterdebitering av kunden kan förekomma med anledning av extra tillsyn, sen avbokning mindre än tre dagar före bokningstillfället, extra städkrävande verksamhet, reparationer eller i övrigt då Haninge kommun förorsakats extra kostnader.

Kontakta Föreningsbyrån

Föreningsbyrån 
Telefon: 08-606 82 58
Telefontider: Måndag–fredag mellan kl. 10.00-12.00 (helgfria dagar)

Verksamhetschef
Richard Wendt, 08-606 76 68

Kontakt inomhusanläggningar och lokaler
Filip Krolopp

Kontakt utomhusanläggningar, ishallar, passerkort och fysiska- och digitala nycklar 
Conny Björkqvist

Kontakt frågor om passerkort och kommunens bokning och bidragssystem - Rbok
Peter Ljunggren

Besöksadress 
Norra Kronans gata 433
136 60 Brandbergen
Expeditionstider: Tisdag-torsdag mellan kl. 15.00-17.00 (helgfria dagar)

Postadress
Haninge kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
136 81 Haninge

Föreningsbyrån på Facebook

Följ Föreningsbyrån på Facebook. 

Senast uppdaterad: 26 oktober 2021