Hanveden

I Hanveden finns Tornbergets naturreservat. Hanveden, en så kallad värdekärna för djur- och växtlivet, är ett stort grönområde på Södertörn med motionsspår och vandringsleder samt skidspår vintertid.

Utsikt från tornet milsvidda skogar. Fotograf: Dennis Fasth. Foto: Dennis Fasth

Tornbergets naturreservat

Tornbergets naturreservat ligger i den sydöstra delen av kommunen, cirka 5 km nordväst om Tungelsta. Här finns utkikstornet på Tornberget 111 meter över havet kan du blicka ut över milsvidd utsikt.

Naturreservatet, som är 360 hektar stort, bildades av Haninge kommun 2010. Tornbergets naturreservat gränsar till Paradisets naturreservat (i Huddinge kommun) och är en del av det större sammanhängande skogsområdet Hanveden.

Landskapet är kuperat och själva Tornberget med sina 111 m ö h är den högsta punkten i hela Stockholms län. Största delen av området utgörs av urskogslik hällmarkstallskog med inslag av glittrande mossar och myllrande våtmarker. I hela skogen finns det gott om döda träd, både liggande trädstammar, så kallade lågor, och stående träd som gråa och barklösa sträcker sig mot himlen. Här trivs många växt- och djurarter som bara lever i skogar som fått växa sig riktigt gamla.

Syftet med naturreservatet är att bevara ett stort sammanhängande naturskogsområde med hög biologisk mångfald och goda livsbetingelser för skogshöns, särskilt tjäder. Syftet är även att bevara och utveckla de stora värden för friluftslivet som finns i det urskogslika skogsområdet.

Tornbergets naturreservat kan nås med buss 848 från Västerhaninge, avstigning vid Västra skolan. Följ väg 257 cirka 2 km västerut till avtagsvägen mot Slåboda, där det finns en reservatsskylt. Efter 350 når du en parkering med informationstavla och vägbom, här ifrån tar man sig vidare in i reservatet till fots eller på cykel.

Hanvedens IP och Nytorpsängar

Här finns vidsträckta och karga hällmarksområden, myrmarker, idylliska skogssjöar och gamla granskogar med gott om svamp och bär. Elljusspåret utgår från Hanvedens IP. Du når det från Västerhaninge. I området finns Nytorps ängar med stora fria ytor för rekreation och sjön Öran. 

Spårcentral finns vid Hanvedens IP. Man kan också komma in i området från flera håll, men P-möjligheterna är då begränsade.

Senast uppdaterad: 29 maj 2020