Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Romsk inkludering

Romernas tillvaro i Sverige har under århundraden präglats av diskriminering och utanförskap. Regeringen har beslutat om ”En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012–2032”. Strategin har sin utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna, särskilt rätten till icke-diskriminering.

Det övergripande målet är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom.   

Strategin är baserad på förslag från Delegationen för romska frågor som verkade 2006–2010. Den innehåller mål och åtgärder inom sex områden:

  • utbildning
  • arbete
  • bostad
  • hälsa, social omsorg och trygghet
  • kultur och språk
  • civilsamhällets organisering  

Romsk delaktighet och romskt inflytande

För att lyckas med förändringarna krävs romsk delaktighet och romskt inflytande på lokal, regional och nationell nivå. Romers kapacitet, erfarenheter, kunskap, initiativkraft samt vilja att vara med och ta ansvar ska tillvaratas i arbetet.

Tidigare beslutad att ha e särskild satsning på fem pilotkommuner under 2012-2015. Pilotverksamheten skulle driva följande frågor:

  • att utveckla formerna för samarbetet i pilotverksamheten tillsammans med deltagande kommuner, Statens skolverk, Arbetsförmedlingen, Diskrimineringsombudsmannen och Sveriges Kommuner och Landsting
  • att återkommande ordna möten med representanter för deltagande kommuner, myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting samt lokala romska representanter och romska sakkunniga för att återkommande diskutera hur syftet och målen med verksamheten ska uppnås
  • att ansvara för att en extern utvärdering sker av pilotverksamheten och att planeringen av utvärderingens genomförande integreras i planeringen av de åtgärder som ska vidtas i pilotverksamheten och att tillsammans med deltagande aktörer i pilotverksamheten finna former för hur erfarenheterna från verksamheten kontinuerligt kan spridas till andra kommuner, landsting och myndigheter.

Pilotverksamheten gav mycket goda erfarenheter och sedan juni 2016 är Haninge kommun en utvecklingskommun när det gäller romsk inkludering.

Haninge kommuns arbete

Haninge kommun har anställt en brobyggare och en projektledare, som båda arbetar med frågor kring romsk inkludering. En av skillnaderna mellan de tidigare pilotkommunerna och de nuvarande utvecklingskommunerna är att en utvecklingskommun ska sträva efter att täcka alla de sex sociala områdena: utbildning, arbete, bostad, social omsorg inklusive trygghet och hälsa, kultur och språk samt organisation av civilsamhället.

För att närma sig målet inom alla dessa områden arbetar Haninge kommun både långsiktigt och operativt. Projektledarens uppgift är den strategiska planeringen medan brobyggaren är den som arbetar operativt med romsk inkludering.

På Haninge kommun arbetar vi med olika aktiviteter för att förstärka det romska samhället. Bland aktiviteterna ingår träffar och utbildningsinsatser, riktade både till de romer som bor i Haninge kommun och tjänstemännen på kommunen.

Vårt Intranäts sidor om romsk inkludering innehåller främst information som riktas till tjänstemännen på kommunen. Vi tror starkt på kunskapshöjande insatser och på att fysiska träffar, digitala föreläsningar och digitala skrifter är ett bra sätt att informera kommunens tjänstemän om en grupp de kan komma i kontakt med dagligen.

Många romer i kommunen döljer sin romska identitet. Det finns en stark rädsla för att utsättas för diskriminering om man går ut med sin identitet offentligt. Genom att ge tjänstemännen mer kunskap om romernas situation, kan de enklare hantera kontakten med romerna och även ge dem den trygghet de behöver för att de ska kunna identifiera sig med sitt romska ursprung.

Därför har vi lagt upp ett antal informationssidor här på haninge.se på det romska språket. Sidorna handlar om vilka tjänster kommunen erbjuder sina medborgare och hur man går till väga för att söka mer information.

Vi har också spelat in ett antal föreläsningar med information om romernas historia och situation samt om hur vi arbetar för att lösa de problem som finns. Föreläsningarna finns tillgängliga för alla tjänstemän på kommunen. Vi har också arbetat fram informationssidor specifikt för vissa förvaltningar i kommunen.


Mer om romsk inkludering hos olika myndigheter

Arbetsförmedling/Romsk inkludering.

Boverket/Romsk inkludering

En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012–2032

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag angående fördjupad studie om romska flickors och kvinnors livssituation och hälsa

Kulturrådet/Romsk inkludering

Minoritet.se/Romsk inkludering

Regeringen/Romsk inkludering

Samrådsformer romsk inkludering SKL

Skolverket Strategi för romsk inkludering

Socialstyrelsen/Romsk inkludering

Kontakt

Gregor Kwiek
08-606 71 32gregor.kwiek@haninge.se

Senast uppdaterad: 29 april 2020