Trygghetsmätning 2018

Hösten 2018 fick 1 500 invånare mellan 16 och 85 år ett samtal med en önskan om att svara på några frågor som rör individens känsla av trygghet och utsatthet för brott. Deras svar blev sedan omarbetade och gav kommunen ett trygghetsindex som 2018 blev 1,63. Trygghetsindexet består av 32 indikatorer och summeras mellan 0 till 6 där ju lägre siffror desto bättre trygghetsindex.

Trygghetsindexet på 1,63 för hela Haninge är bra siffror som visar på att Haninges invånare överlag är trygga, men att många undviker att nyttja kollektivtrafiken på grund av rädsla för att bli antastade, utsatta för våld, hot eller rån. Detta är något som både MTR och Nobina har fått tagit del av och kommunen har särskilt fokus på de kollektiva noderna när trygghets- och tillgänglighetsinventeringar genomförs fyra gånger per år.

Inom ramen för kommunens trygghetsarbete är detta ett viktigt underlag då det skapar förutsättningar för hur vi ska kunna rikta vårt trygghetsskapande arbete tillsammans med våra samarbetspartners såsom polisen, bostadsbolag och idéburna föreningar. Som ett komplement till trygghetsmätningen har det under 2019 genomförts sex Medborgardialoger i samverkan med polisen där fokus har legat på den upplevda tryggheten hos våra invånare.

Sammanställning av trygghetsmätningen i Haninge kommun 2018

Kontakt för den här sidan: socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 18 december 2019