Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Resultat från socialtjänstens brukarundersökningar

Under hösten 2020 genomförde social- och äldreförvaltningen två brukarundersökningar. Den ena riktade sig mot individ- och familjeomsorgen (IFO) och den andra mot funktionshinderområdet. Nu finns resultaten sammanställda.

Illustration av glödlampor Foto: Mostphotos

Syftet var att ta reda på vad brukarna tycker om mötet med oss på socialtjänsten. Undersökningarna bestod av en enkät riktad till personer som är i kontakt med myndighetsutövningen inom den sociala barn- och ungdomsvården, ekonomiskt bistånd, missbruks- och beroendevården eller till personer med insatsen boendestöd, gruppbostad, servicebostad, daglig verksamhet eller sysselsättning. Det var frivilligt att delta och alla som svarade var anonyma.

Enkäten inom IFO består av frågor kring information, delaktighet, bemötande, förändring och tillgänglighet. Resultaten skiljer sig beroende på vilket verksamhetsområde och vilken fråga som studeras. För hela IFO sammantaget var resultatet högst när det handlar om att få tydlig information från socialsekreteraren och lägst var resultatet när det gäller möjligheten att påverka vilken typ av hjälp man får av socialtjänsten. Till skillnad mot tidigare år genomfördes 2020 års undersökning digitalt. Övergången från pappersenkäter till webbenkäter har varit en utmaning. Pandemin har också gjort det svårare för socialtjänstens verksamheter att lämna information om undersökningen samt motivera och stötta brukarna att delta, eftersom antalet fysiska besök och möten har minskat. Det är därmed ett lågt deltagande i undersökningen och därmed bör resultaten tolkas med försiktighet. Resultaten håller på att analyseras inom förvaltningen och de finns  publicerade i webbtjänsten Kolada.

Resultat, 2020 års brukarundersökning inom individ- och familjeomsorg

Enkäten inom funktionshinderområdet riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende, boendestöd och daglig verksamhet/sysselsättning enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) samt personlig assistans. Till skillnad mot tidigare år genomfördes 2020 års undersökning digitalt i alla verksamheter utom för de med insatsen personlig assistans och boendestöd. Enkäten funktionsnedsättning består av frågor kring bemötande, inflytande, tillgänglighet och trygghet. Många svarar på två enkäter; en om sitt boende och en om sin sysselsättning. Det är huvudsakligen små skillnader i resultat 2020 jämfört med tidigare. De flesta brukare är positiva till sitt boende och det stöd de får. Det finns en del skillnader i resultat mellan könen, där kvinnor precis som tidigare år framför allt upplever en större otrygghet. Resultaten håller på att analyseras inom förvaltningen och de finns  publicerade i webbtjänsten Kolada.

Resultat, 2020 års brukarundersökning på funktionshinderområdet

Läs mer om undersökningarna hos Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Att få reda på hur brukarna upplever kontakten med oss är viktigt för att kunna utveckla och förbättra vår verksamhet. Vi är mycket tacksamma för de svar vi fått in!

Senast uppdaterad: 3 februari 2021