Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Tyck till om socialtjänsten!

Social- och äldreförvaltningen deltar under hösten i undersökningar där vi vill veta vad du tycker om mötet med oss. Det är en enkel enkät som fylls i efter möte/besök eller utförd insats, det är frivilligt och du är anonym. Informationen är viktig för att vi ska bli bättre på det vi gör.

Silhuett av människor i olika åldrar. Delta i brukarundersökningen för att förbättra socialtjänsten. Foto: Sveriges kommuner och regioner.

Undersökningen pågår under perioden 14 september – 9 oktober 2020. Genom att delta i undersökningen får vi möjlighet att jämföra oss med andra kommuner runt om i landet.

Individ- och familjeomsorg (IFO)

Enkäten delas ut till vårdnadshavare eller ungdomar över 13 år som har möte/besök med socialsekreterare inom utvalda delar av missbruks- och beroendevården, ekonomiskt bistånd eller den sociala barn- och ungdomsvården.

Frågorna som ställs i enkäten handlar om:

 • Hur du upplever socialsekreterarens tillgänglighet.
 • Hur lätt eller svårt det är att förstå den information du får av socialsekreteraren.
 • Om du anser att dina synpunkter på din situation efterfrågas.
 • Om du upplever att socialsekreteraren har förståelse för din situation.
 • I vilken utsträckning du upplever att du kunnat påverka den hjälp du fått.
 • Hur nöjd eller missnöjd du är sammantaget med det stöd du fått.
 • Om kontakten med socialtjänsten har lett till att situationen har förändrats.

Undersökning för personer med funktionsnedsättning (utförande)

Personerna som kommer att få möjlighet att besvara en brukarenkät är de som har insatserna:

 • Vuxna med boende enligt LSS, gruppbostad
 • Vuxna med boende enligt LSS, servicebostad
 • Vuxna med boende enligt SoL, socialpsykiatri
 • Vuxna med boendestöd enligt SoL
 • Vuxna med daglig verksamhet enligt LSS
 • Vuxna med sysselsättning enligt SoL, social psykiatri
 • Vuxna med personlig assistans

I enkäten finns frågor inom tre kvalitetsområden:

 • Självbestämmande
 • Trygghet
 • Bemötande

Läs mer om brukarundersökningarna på SKR.se

Under samma period kommer även en lokal undersökning genomföras där personer, med insats hemtjänst, vårdnadshavare samt barn-, unga- och vuxna med insats korttidsfamilj, korttidshem, avlösarservice samt ledsagarservice, får möjlighet att besvara enkäten.

Kontakt

Individ- och familjeomsorg: marie.nystrom@haninge.se

Funktionsnedsättning: mari-louise.brunstedt@haninge.se

Lokal undersökning: maria.ekeroth@haninge.se

Senast uppdaterad: 7 september 2020