Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Bättre träffsäkerhet ska bidra till att kulturen når fler

Haninges kulturpolitiska program ska bidra till att kultur når alla invånare oavsett förutsättningar. Det nuvarande programmet är sex år gammalt och nu görs en sk fördjupad uppföljning för att utvärdera hur programmet kan utvecklas de återstående fem åren.

Bild på Kulturpolitiska programmet Foto: Haninge kommun

Elisabeth Åström, Kulturstrateg, berättar om syftet med den fördjupade uppföljningen:

- Så här i halvtid behöver vi följa upp vad arbetet med programmet har fått för effekter och hur vi kan förbättra strategier och indikatorer för en bättre träffsäkerhet.

Alla nämnder och bolag ska i sina årliga mål- och budgetprocesser arbeta in de kulturpolitiska målen och strategierna som är lämpliga på verksamhetsområdet. Nämnderna och bolagen väljer själva indikatorer för uppföljning av målen.

- Uppföljningen har pekat ut flera framgångsfaktorer och utmaningar, säger Elisabeth Åström. Programmet är ett effektivt styrmedel som har bidragit till att förvaltningarna kunnat arbeta målfokuserat. Vi ser att prioriterade områden har varit att nå ut med kulturen så att alla invånare oavsett förutsättningar ska kunna ta del av kultur. Viktiga mål har varit att stärka förutsättningarna för invånarna att mötas spontant och arrangerat, att öka delaktigheten för invånarna och mångfalden i utbudet samt att Haninges kulturarv ska bevaras och användas på nya sätt. Flera insatser har också syftat till öka barns och ungas rätt att uppleva och att utöva konst och kultur.

- De utmaningar vi ser är att ägarskapet inte alltid är så tydligt som vi önskar och att kopplingen mellan mål och strategi i några fall är otydlig. I vissa delar brister också kopplingen mellan mål och indikatorer. Det finns ett behov av att dels se över indikatorernas relevans, dels att ta fram målvärden för att kunna avgöra hur väl insatserna inom programmet bidrar till att nå målen.

Ett resultat av den fördjupade uppföljningen är att programmets strategier och tillhörande indikatorer kommer att revideras. Beslut om nya strategier och indikatorer ska fattas av kultur- och demokratinämnden och kommunfullmäktige under våren nästa år.

- Inom kultur- och fritidsförvaltningen finns en referensgrupp som vi använder för att arbeta fram nya indikatorer och strategier. Den består av verksamhetschefer från kultur, bibliotek och fritidsgård och vi kommer att ses två gånger under hösten. Under hösten kommer också förslaget till reviderade strategier gå ut på remiss till alla kommunens nämnder och bolag.

Medverkar i arbetet med KPP

Kontaktpersoner 

  • Elisabeth Åström, kulturstrateg
  • Anna Törnqvist, verksamhetscontroller.

Referensgrupp

  • Klas Sandberg, områdeschef i norr (Brandbergen där föreningsbidragen hanteras)
  • Ulrika Sten, verksamhetschef i kulturhuset
  • Uno Karlsson, verksamhetschef, kulturskola
  • Henrika Åström, verksamhetschef kultur och bibliotek samt kulturmiljö
  • Anna Westerlund, tf verksamhetschef bibliotek
  • Annette Johansson, verksamhetschef bibliotek
  • Susanne Hoflin, verksamhetschef fritidsgården Eken

Referensgruppen ger stöd till projekt och projektledare genom att bidra med kompetens och kunskap. Den fungerar som en rådgivare och bidar med idéer, förslag och synpunkter på projektets uppdrag.

 

Fakta om kulturpolitiska programmet (KPP)

Kulturpolitiskt program för Haninge kommun (KPP) antogs hösten 2014. Programmet har nio mål inom tre utvecklingsområden. Områdena handlar om att stödja och utveckla attraktiva miljöer med ett brett utbud av kultur och upplevelser, möjligheter för invånare och besökare att tillägna sig, utveckla och skapa kultur samt att främja konstnärers möjligheter att verka i Haninge. Det övergripande synsättet är att konst och kultur är en fri och dynamisk kraft. Programmet  innehåller även kulturarvsmålet att Haninges kulturarv ska bevaras och användas på nya sätt.

En fördjupad uppföljning av programmet genomfördes 2018/2019. Utöver det görs även årliga uppföljningar av programmets indikatorer. Nu ska programmet revideras.

Senast uppdaterad: 24 september 2020