Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Positiv prognos för första halvåret

Kommunens ekonomi i förhållande till budget följs upp flera gånger per år. Vid kommunfullmäktiges möte den 12 oktober behandlades kommunens delårsrapport för perioden fram till augusti. Den ekonomiska prognosen för kommunen som helhet pekar på ett positivt resultat, men den prognosen i dagsläget svårbedömd, då året till stor del påverkats av Corona. Bedömningen är att kommunen även framöver ha ett behov av att se över sina kostnader.

Foto: Mostphotos

Den ekonomiska prognosen för kommunen som helhet pekar ett positivt resultat, ett överskott med 170,1 mnkr, vilket är 85,8 mnkr högre än det planerade resultatet enligt budget. Det prognosticerade överskottet är främst en följd av ökade statsbidrag och ersättning till arbetsgivare för sjuklönekostnader med anledning av Coronaviruset, som inte har kunnat budgeteras i förväg. Haninges prognostiserade resultat för 2020 motsvarar 3,3 procent av budgeterade skatter och generella statsbidrag. De senaste fem åren har resultatnivån motsvarat i snitt 2,0 procent.

Det finns två nämnder som i sina prognoser visar på lite större underskott, socialnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Dessa har under året arbetat med flera åtgärder för att komma i balans med budget.

– Den ekonomiska prognosen är i dagsläget svårbedömd på grund av att detta år till stor del påverkats av Corona. Även om vi just nu har en positiv prognos så räknar vi med att Haninge kommun även framöver behöver se över våra kostnader på olika sätt, säger Jörn Karlsson, ekonomidirektör.

I årets delårsuppföljning återfinns också en beskrivning av hur kommunens arbete med att hantera coronaviruset har påverkat hela verksamheten på olika sätt. Bland annat fattades den 24 mars 2020 beslut om att inrätta en krisledningsstab. Krisledningsstaben avvecklades den 26 augusti.

Parallellt med delårsuppföljningen fortsätter också budgetprocessen för 2021 och närmar sig sin slutfas. Förslaget till Mål och budget 2021-2022 kommer att behandlas i kommunstyrelsen den 26 oktober och därefter i kommunfullmäktige den 11 november. När Mål och budget beslutats i fullmäktige beslutar nämnder och kommunstyrelse om sin Strategi och budget.

 

 

Senast uppdaterad: 20 oktober 2020