Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Strategi och budget 2021

Den 15 och 16 december ska kultur- och fritidsförvaltningens båda nämnder fatta beslut om Strategi och budget för 2021. Detta brukar i normala fall ske i oktober men coronapandemin har gjort att tidsaxeln förskjutits något.

Pengapåse på klossar som bildar årtalet 2021 Foto: Mostphotos

Den ekonomiska prognosen vid delårsbokslutet för kommunen som helhet pekar på ett positivt resultat 2020, ett överskott med 170,1 mnkr, vilket är 85,8 mnkr högre än det planerade resultatet enligt budget. Det prognosticerade överskottet är främst en följd av ökade statsbidrag och ersättning till arbetsgivare för sjuklönekostnader med anledning av Coronaviruset, som inte har kunnat budgeteras i förväg.  

- Även om vi som kommun har en positiv prognos betyder inte det automatiskt att kultur- och fritidsförvaltningen har mer pengar att röra sig med under 2021, säger Linda Peltonen, tf förvaltningschef.

Satsningar inom idrotts- och fritidsområdet

För idrotts- och fritidsnämnden sker en budgetökning på 1,7 miljoner kronor. Hela den satsningen ska användas till på fritidsgårdsverksamheten under nästa år. I satsningen ingår att behålla verksamheterna på Vendelsömalms och Tungelsta fritidsgårdar, inklusive 10-13-årsverksamheten för grund- och förskolenämndens räkning.

- Den pågående utvecklingen av den öppna ungdomsverksamheten fortsätter och under 2021 kommer vi att kunna påbörja det förändringsarbete som den ansvariga projektgruppen arbetat fram under 2020. Förhoppningen är att våra verksamheter ska bli ännu mer tillgängliga, tilltala fler och ha ett brett utbud som utgår från ungas behov och intressen, berättar Linda.

Det kommer också att göras en extra satsning på kommunens badplatser under 2021. Våra badplatser var välbesökta under sommaren eftersom många invånare hemestrade i Haninge. Värdet av tillgängliga ytor för fritid vid våra bad och i våra friluftsområden blev därmed extra tydligt. Nämnden har därför fått tillskott med ytterligare investeringsmedel på 1,3 miljoner för att kunna lyfta badplatserna ännu mer.

För att kunna upprätthålla underhåll och skötsel för ett utökat antal konstgräsplaner och idrottsplatser, satsar nämnden också på ytterligare en vaktmästartjänst i driftbudgeten för 2021.

Åtgärder som krävs inom idrotts- och friluftsområdet

- Eftersom inga ytterligare medel tillförs för ökade löne- och kapitalkostnader så behöver förvaltningen genomföra en rad effektiviseringar och dessa har fokus på organisationsstruktur snarare än löpande verksamhet riktad mot allmänheten, berättar Linda.

Kortfattat innebär effektiviseringarna att:

  • Antalet verksamhetschefer inom fritidsgårdsverksamheten minskas från fem till tre (genomfördes under 2020).
  • Miljöverkstans verksamhet minskas med 500 tkr. 
  • Administrativa tjänster på förvaltningen kommer att minska.
  • Driftbudgeten sänks tillfälligt för fastighetsunderhåll med 800 tkr. Budgeten ska återställas till 2020 års nivå inför budgetåret 2022.
  • Generella budgetminskningar genomförs fördelat på alla verksamheter med totalt 450 tkr avseende varor, material och förbrukningsinventarier.

- Det är oerhört beklagligt att några av våra åtgärder påverkar tjänster inom förvaltningen. Det är en tuff period vi går igenom som förvaltning där vi utifrån det rådande budgetläget har behövt göra prioriteringar och ta ett antal svåra beslut inför budget 2021, säger Linda.

Kultur- och demokratinämnden

För Kultur- och demokratinämnden sker en budgetminskning med 1,2 miljoner kronor. Följande åtgärder görs bland annat för att möta budgetförutsättningarna:

  • Kulturstrategens uppdrag utökas till att även omfatta bibliotek. Därmed tillsätts inte den vakanta tjänsten som biblioteksstrateg.
  • Enligt tidigare fattade beslut i budget 2020 minskas ramen något för Handens bibliotek, och Kulturskolan.
  • Avdelningen för Utveckling och stöd får en minskad budget jämfört med föregående år.

- Vi har ett viktigt uppdrag på förvaltningen att säkerställa att vi har ett brett utbud av kultur, idrotts- och friluftsliv som når alla våra Haningebor. Nu får vi ta oss tid att samtala kring hur vi arbetar vidare med de förutsättningar vi har. När alla chefer på förvaltningen ses 10 december kommer budgeten att stå högst på agendan och jag är övertygad om att vi tillsammans kommer att hitta bra vägar framåt.

För den som är intresserad av detaljer finns Strategi och budget för nämnderna att läsa här.

Senast uppdaterad: 25 november 2020