Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ledningsinformation 2020-03-03

Den 24 februari 2020 samverkades en justering av myndighets- och verksamhetsavdelningarna i social- och äldreförvaltningen i enighet med de fackliga organisationerna.

En risk och konsekvensanalys enligt arbetsmiljölagen genomfördes med skyddsombud innan och låg till grund för beslutet. Förvaltningen kommer att ha sju myndighets- och verksamhetsavdelningar och flera avdelningar byter namn. Justeringen av organisationen består av fem förändringar och träder i kraft den 1 april 2020. Avdelningarna stab- och kvalitetsavdelningen och kansliavdelningen omfattas inte av denna förändring. De ingår i eget delprojekt och förslag kommer senare under våren.

Fem förändringar

  1. Tidigare beställaravdelningen på före detta äldreförvaltningen och avdelningen funktionsnedsättning på före detta socialförvaltningen slås samman och blir nu permanent. De två avdelningar har sedan i höstas drivits av samma avdelningschef.
  2. Bemanningscentrum som bland annat ansvarar för bemanning för vård- och omsorgboenden och hemtjänst byter avdelning till Stöd och serviceinsatser där det också finns ett centrum för bemanning av personlig assistans. Båda bemanningscentrumen ingår i det pågående delprojektet Gemensamt bemanningscentrum.
  3. FOU-enheten Nestor flyttas från förvaltningsdirektören in under avdelningschefen för vård- och omsorgsboenden och HSL. Avdelningschefen blir i och med det också social- och äldreförvaltningens representant i Nestors styrgrupp.
  4. Enheten Team för stöd och hälsa som ansvarar för hälso- och sjukvård för personer med LSS-insatser i boende och daglig verksamhet flyttas från avdelningen stöd och serviceinsatser till vård- och omsorgsboenden och HSL där social- och äldreförvaltningens övriga HSL-insatser finns.
  5. Sammanslagning av avdelningarna förebyggande och ordinärt boende på före detta äldreförvaltningen. Från och med i höstas har samma avdelningschef drivit dem, nu blir det permanent.

Det här är de sju myndighets- och verksamhetsavdelningarna

Arbete och försörjning

Avdelningschef: Ingrid Månsson

Ansvarar för: Försörjningsstöd, arbetsmarknadsinsatser till egen försörjning, sociala bostadskontrakt, mottagning av nyanlända, etableringscenter och flyktingsamordnare.

Beställare funktionsnedsättning och äldre (nytt namn)

Avdelningschef: Linda Fällgren

Ansvarar för: Biståndshandläggning LSS och SoL, socialpsykiatri, handläggning och administration.

Boende och boendestöd funktionsnedsättning (nytt namn)

Avdelningschef: Pia Engström

Ansvarar för: Boende med särskild service enligt LSS och SoL, korttidsverksamhet och boendestöd.

Förebyggande och hemtjänst (nytt namn)

Avdelningschef: Anette Tyglare

Ansvarar för: Hemtjänst, träffpunkter, service till personer med syn- och hörselnedsättning, anhörigstöd, trygghetslarm, dagverksamhet, fixarservice och förebyggande hembesök till seniorer över 80 år, stödgrupp, nattgrupp, anhöriganställningar, seniorbostäder.

Individ- och familjeomsorg

Avdelningschef: Maria Porshage

Ansvarar för: Myndighetsutövning och utförande insatser för barn 0–11, ungdom 12–17 samt vuxna från 18 år enligt SoL, LVU och LVM. Avdelningen består av mottagning, förebyggande verksamhet, våld i nära relation, utredning, placering och rekrytering, familjerätt och stöd, öppenvård samt boenden.

Stöd och serviceinsatser (nytt namn)

Avdelningschef: Maria Willix

Ansvarar för: Personlig assistans, ledsagarservice, avlösning och kontaktperson, daglig verksamhet LSS, sysselsättning SoL och bemanningscentrum.

Vård- och omsorgsboende och HSL (nytt namn)

Avdelningschef: Anna Sörman

Ansvarar för: Vård- och omsorgsboenden, korttidsavdelningar, hälso- och sjukvård i boende och Nestor.

Förändring avdelningschefer individ- och familjeomsorg

Avdelningen individ- och familjeomsorg som sedan 1 januari 2019 haft ett delat ledarskap kommer från och med 1 april ledas av en avdelningschef. Åsa Dahlin som är en av avdelningscheferna går från 1 april över till ett uppdrag i individ- och familjeomsorgens familjecentral. Hon kommer där i ett projekt utveckla hembesöksprogrammet tillsammans med Regionens barnhälsovård.

Relaterad information

Senast uppdaterad: 23 juli 2020