Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Verksamhetsstöd och utveckling –avdelningen som samlar centrala stödfunktioner

Den 4 maj 2020 samverkades i enighet med de fackliga organisationerna en ny avdelning för de centrala stödfunktionerna, kallad verksamhetsstöd och utveckling, en avdelningschef och att rekryteringar av enhetschefer till den nya avdelningens tre enheter kan påbörjas. Den nya avdelningen träder i kraft första september.

En risk och konsekvensanalys enligt arbetsmiljölagen genomfördes med skyddsombud och låg tillsammans ett förslag på organisation, avdelningschef och påbörjad rekrytering med som grund för beslutet.

Den beslutade organisationen är framtagen med stöd av Sandahl Partners i en process där förvaltningsledningen och berörda medarbetare har varit delaktiga. Uppdraget har varit att forma hur förvaltningens centrala stödfunktioner ska organiseras med syfte att möjliggöra effektiviseringar, förbättra ledning, styrning och uppföljning av verksamheten.

De här delarna ingår i nya avdelningen och en avgränsning

De två avdelningar, kansliet före detta socialförvaltningen och stab och kvalitetsavdelningen före detta äldreförvaltningen, slås ihop och blir en del av avdelning kallad verksamhetsstöd och utveckling. 

I den nya avdelningen ingår också medarbetare med administrativa funktioner inom avdelningen beställare funktionsnedsättning och äldre, en medarbetare inom avdelningen stöd och serviceinsatser med administrativa funktioner samt en medarbetare direkt underställd förvaltningsdirektören.

I den nya avdelningen kommer det finnas tre enheter, kanslienheten, utvecklingsenheten och administrativa enheten. De ovan beskrivna förvaltningsövergripande funktionerna är totalt sett cirka 45 årsarbetare fördelat på de tre enheterna med enhetschef och cirka 10-16 medarbetare per enhet.

De medarbetare i receptionen på avdelningen arbete och försörjning samt medarbetare med administrativa funktioner på avdelningen individ- och familjeomsorg som har ingått i processen med att ta fram den nya avdelningen kommer i nuläget inte ingå i den nya avdelningen men det kan bli aktuellt längre fram.

Nya avdelningen Verksamhetsstöd och utveckling

Avdelningen verksamhetsstöd och utveckling träder i kraft första september och i samband med det upphör avdelningarna kansliet och stab och kvalitetsavdelningen.

Målet är att den nya avdelningen ska ge stöd och service till förvaltningen för att för att skapa en välfungerande och effektiv organisation med fokus på funktion och processer.

Den beslutade avdelningschefen för verksamhetsstöd och utveckling från och med första september är Lena Gerlofstig, tidigare avdelningschef för kansliet på före detta socialförvaltningen. Hon kommer att  leda avdelningen tillsammans med tre enhetschefer. Förväntan på de tre enhetscheferna är att de samarbetar med varandra och ser både avdelningens och förvaltningens resurser och behov. 

De tre enheternas mål och roller kommer vara:

  • Kanslienheten
    Har som mål att jobba med nämndhantering, juridik, utredningar, lokal och säkerhetsfrågor och att ge stöd till förvaltningens ledning och politiken. Rollerna inom enheten är tänkta att vara en kombinerad tjänst som Enhetschef och Jurist, Nämndsekreterare, Chefssekreterare, Jurist, Utredare, Lokalcontroller, Lokal- och säkerhetssamordnare.

  • Utvecklingsenheten
    Har som mål att jobba med utvecklingsledning, kvalitetsarbete och förvaltningens digitaliseringsarbete och systemförvaltning. Rollerna inom enheten är tänkta att vara Enhetschef, IT-strateg, Projektledare Digitalisering, Verksamhetskontroller, Upphandlingssamordnare/LOV samordnare, Utvecklingsledare, MAS, Förvaltningsledare, Objektspecialister.

  • Administrativa enheten
    Enhetens mål är att ge ledningen stöd i administrativa processer inom områdena ekonomi, personal, avgifter, registratur, arkiv och inköp. Roller inom enheten är tänkta att vara Enhetschef, Avgiftshandläggare, Ekonomiadministration, Rekryterare, Personaladministration, Inköp, Arkiv, Post, Registratur.

Första steget - rekrytering av enhetschefer

För att enhetscheferna ska kunna vara delaktiga i den fortsatta processen med de nya enheterna påbörjar vi rekryteringen av enhetschefer som ett första steg. Annonseringen av tjänsterna kommer ske genom både intern och extern annonsering inom kort.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020