Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Uppföljning av klimat- och miljöpolitiska programmet

Haninges klimat- och miljöpolitiskt program ger en samlad bild av kommunens klimat- och miljöambitioner. Varje år genomförs en uppföljning för att se vad som görs inom området för att uppnå våra uppsatta mål.

Haninges klimat- och miljöpolitiskt program (KMPP) antogs hösten 2017 och ger en samlad bild av kommunens klimat- och miljöambitioner. KMPP innehåller fyra fokusområden, fossilfria resor och transporter, hållbar stadsutveckling, rent vatten och naturens mångfald samt hållbar konsumtion och resurseffektiva kretslopp. Under varje fokusområde finns ett övergripande mål samt ett antal etappmål som är steg på vägen för att nå målen. Till varje etappmål finns en eller flera indikatorer. Utöver de fyra fokusområdena finns ett kapitel om kommunikation och samverkan som också har ett övergripande mål, etappmål och indikatorer.

Alla förvaltningar och bolag har ansvar för att målen nås

Alla förvaltningar och bolag har ansvar för att målen nås och ansvarar för genomförande inom sina områden. KMPP ska utgöra underlag i t.ex. verksamhetsplanering och budget- och investeringsprogram. Sedan hösten 2019 finns en förvaltningsövergripande grupp, klimat- och miljögruppen, för att öka samverkan i uppföljning och genomförande av målen i KMPP. I gruppen ingår representanter från alla förvaltningar samt Tornberget och Haninge bostäder.

Arbetet med programmet har även skett genom halvårsvisa seminarier, där fokus på våren har varit på uppföljning och hösten på genomförande som ett stöd inför förvaltningarnas verksamhetsplanering. Vårens seminarium om uppföljning har däremot ställts in och informationen presenteras i denna nyhet istället.

Årets uppföljning

Årets uppföljning visar att arbetet med att nå målen pågår brett i kommunen. Inom många områden har man kommit en bra bit på vägen med att nå målen, medan mycket arbete kvarstår inom andra områden. Till exempel pågår ett aktivt arbete med att nå målet om att kommunens resor och transporter ska vara fossilfria år 2025 och målet om minskad energianvändningen i kommunala lokaler och bostäder är redan uppnått. Ett brett arbete pågår även med att minska klimat- och miljöpåverkan från kommunens livsmedelsinköp. Arbetet med vattenfrågor och att främja biologisk mångfald och ekosystemtjänster innebär ett långsiktigt arbete där kunskapsinhämtning ofta är en viktig del. Flera utredningar har påbörjats och levererats som kommer utgöra viktiga underlag inför kommande åtgärdsarbete. Arbetet med hållbar konsumtion och resurseffektiva kretslopp är ett område där flera etappmål ser svåra ut att nå i dagsläget.

KONTAKT

Petronella Troselius
Klimat- och miljöstrateg
08-606 81 02
petronella.troselius@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 juli 2020