Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Rapport från stadsbyggnadsnämnden den 11 juni

På stadsbyggnadsnämnden godkändes lekplatsplanen samt detaljplanen för Söderby 2:2 - den senare går nu upp till kommunfullmäktige för antagande. Förvaltningen redovisade också ett stabilt ekonomiskt resultat till nämnden.

Visionsbild Söderby 2:2 Visionsbild Söderby 2:2 Foto: Visionsbild Söderby 2:2

Lekplatsplanen är ett planeringsunderlag för att Haninge ska kunna sköta, bygga om och bygga nya lekplatser på ett hållbart sätt. Planen beskriver fyra olika lekplatstyper där nyrenoverade lekplatsen i Tungelsta trädgårdspark finns inom kategorin ”utflyktslekplatser”.

– Lekplatsplanen är ett viktigt dokument för att utveckla Haninge som en bra kommun för barn och deras familjer. Lekplatser är betydelsefulla mötesplatser och ska finnas i alla delar av kommunen. De är inte minst viktiga för barn som inte har tillgång till öppna lekytor i anslutning till sin bostad, säger Anna W Haapaniemi, stadsbyggnadschef.

Detaljplanen för Söderby 2:2

Planområdet är beläget i stadsdelen Brandbergen, cirka 600 meter söder om Brandbergen centrum. Detaljplanen möjliggör en byggnation på cirka 70 lägenheter och lokaler för centrumverksamhet i bottenvåningen samt en upphöjd bostadsgård i form av en gemensam takterrass. Detta är i enlighet  med översiktsplanen och Brandbergens utvecklingsprogram. Planförslaget bidrar också till att skapa  en stadsmässighet genom att exempelvis trafikseparera gång- och biltrafik.  Därutöver innehåller detaljplanen lösningar för en hållbar dagvattenhantering – det är för att bidra till att vi uppnår dagvattenstrategins mål om lokalt omhändertagande och fördröjning av dagvatten.

Vårt ekonomiska resultat

Nämndens budget, inklusive justeringar under året, är 157,2 mnkr. Det ackumulerade utfallet för perioden är 54,1 mnkr vilket motsvarar 34,4 procent av årsbudgeten. Resultatet är 7,9 mnkr bättre än periodens budget vilket motsvarar 12,7 procents avvikelse. Periodens resultat beror främst på lägre kostnader jämfört med budget inom vinterväghållning. Helårsprognosen för förvaltningen är oförändrad mot budget.

Investeringsbudgeten, inklusive justeringar under året, är 311,2 mnkr. Utfallet visar på en förbrukning på 41,4 mnkr per maj vilket motsvarar 13,3 procent av 2020 års sammanlagda investeringsbudget. Årsprognosen visar på en förbrukning 238 mnkr vilket motsvarar 76 procent av budgeten.

Effekter av coronapandemin

Viss minskning av antal inkomna ärenden inom geografisk information och kommunal lantmäterimyndighet märks. Parkavdelningen har också ökat renhållningen helgstädning på grund av ökad nedskräpning och klotter. Samtidigt visar bygglovsavdelningen en fortsatt positiv trend med nyinkomna ärenden. Anledningen är att många satsar på bygga om eller nytt, och höja standarden i den egna bostaden i stället för att resa. 

På kommunövergripande nivå innebär situationen med corona påfrestningar på kommunens ekonomi och att det är svårt att göra prognoser i rådande läge.

Stadsbyggnadsnämnden i korthet

  • Två medborgarförslag
  • Lekplatsplan
  • Detaljplan Söderby 2:2
  • Resultat- och investeringsuppföljning
  • Avskrivningar av fordringar
  • Två tillsynsärenden
  • Remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning
  • Remiss: Begäran om redogörelse för allmänna vattentjänster i Ålsta i Haninge kommun

För mer information se respektive ärende och beslut från stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 11 juni

Senast uppdaterad: 23 juli 2020