Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Nya uppdrag och fortsatt framtidssäkring

På frukostmöte nummer två för KSF:s chefer och ledningsgrupper så var temat fortsatt information om arbetet med budget och effektiviseringar samt hur förvaltningsledningen ser på kommunstyrelseförvaltningens uppdrag att leda, styra och stödja – allt med fokus på att framtidssäkra organisationen.

Foto: Haninge kommun

Magnus Gyllestad inledde med att informera om att Erika Vikström, idag processledare för regionala stadskärnan, nu fått ett 1-årigt uppdrag som chef för Näringslivsenheten på Samhällsutvecklings­avdelningen. Som tidigare informerats om så är Gunilla Ejefors-Lublin tf utvecklingsdirektör under en kortare period.

­­- Vi kommer att behöva tänka tillsammans och också tänka nytt när det gäller vår organisation. Det innebär att vi nu kommer att se över Samhällsutvecklingsavdelningen och troligtvis kommer den inte att fortsätta som en egen avdelning, sa Magnus. 

Magnus Gyllestad betonade att det handlar om att forma långsiktigt hållbara lösningar och se hur vi kan stärka kommunens organisation för att stå väl rustade inför framtiden.

För kommunstyrelseförvaltningen som helhet är det angeläget att bygga en stabil plattform för vidare arbete, där mål och uppdrag är tydliga.

Deltagarna på frukostmötet fick sedan en återkoppling på tankar och synpunkter på förslag till effektiviseringar som lämnats vid den förra träffen. I den reviderade mål- och budget för 2020-2021 finns till exempel förslag på att höja avgiften för personalparkering och att också öka kostnadsmedvetenheten i organisationen.

- Vi behöver hitta en balans mellan att bidra till besparingar men att samtidigt fortsätta att vara en god arbetsgivare, summerade Gunilla Ejefors-Lublin.

Det handlar också om att ligga i fas med det Skatteverkets rekommendationer för att undvika förmånsbeskattning, vilket är en av förklaringarna till höjningen av avgiften för personalparkeringen.

Förslagen och synpunkterna från chefsgruppen kommer att hanteras vidare inom ramen för samverkan och i en diskussion med avtal- och villkorsgruppen som består av fackliga representanter.

Jörn Karlsson konstaterade att budgetarbetet nu också tittar på 2021 där det finns ett antal förslag som ska utredas vidare. Det handlar bland annat om det går att öka samordningen när det gäller registratur och nämndsekreterare, att jobba vidare med upphandlingsfrågor och inköpsbeteende, att hitta principer hur våra köpmönster bör se ut.

- Vi har ett uppdrag från de förtroendevalda att banta budgeten och det är viktigt att vi lever upp till det uppdraget för att ha en fortsatt stabil ekonomi och en budget i balans. Det är viktigt att komma ihåg att Haninge, i jämförelse med flera andra kommuner, har god kontroll och ett stabilt läge att arbeta utifrån, sa Jörn Karlsson, ekonomidirektör.

KSF:s utvecklingsplan 2020 – 2021

Kommunstyrelseförvaltningen har en gemensam verksamhetsplan för hela förvaltningen och den fokuserar på förvaltningsgemensamma frågor och uppdrag. I planen finns ett uppdrag som handlar om att utveckla och tydliggöra förvaltningens uppdrag utifrån ledorden leda, styra och stödja.

Leda

- Kommunstyrelseförvaltningen har ofta dubbla roller och att vi kanske ibland har varit otydliga i ledningen av vår egen förvaltning, sa Gunilla Ejefors-Lublin.

En del i detta är att utveckla styr och uppföljningsprocessen och se hur de olika styrdokumenten förhåller sig till varandra. Det handlar bland att om att arbeta fram ett årshjul för styrprocessen.

Jörn Karlsson, ekonomidirektör, pekade på att vi ska öka förmågan när det gäller gemensam ekonomiplanering och definiera god ekonomisk hushållning genom att ta fram nyckeltal.

- I grunden gäller det att göra så bra som möjligt för våra invånare i kommunen och använda de resurser vi har så effektivt vi bara kan och få största möjliga verkan för de insatser vi gör, sa Jörn Karlsson.

Styra

- Här gäller det just nu att vi skapar förutsättningar och samordnar genomförandet av de effektiviseringsprojekt som vi fått i uppdrag av de förtroendevalda, sa Jörn Karlsson.

Stödja
Kommunstyrelseförvaltningen har också ett uppdrag att stödja övriga förvaltningar när det gäller till exempel ekonomi, HR och kommunikation. En del i detta är att förtydliga och utveckla tjänsteutbudet, se hur vi kan samverka för att minska sårbarheten.

- Jag ser också att vi ska ta fram en gemensam utbildningskatalog för alla de olika utbildningar vi erbjuder förvaltningarna, sa Gunilla.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020