Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Rapport från stadsbyggnadsnämnden

På stadsbyggnadsnämnden den 17 december godkändes strategi och budget 2021 samt resultat- och investeringsuppföljningen. Detaljplanen Haninge centrum, södra entrén godkändes och överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande. Även den mindre detaljplanen Vendelsö 3:1789 godkändes.

Strategi och budget 2021-2022 stadsbyggnadsnämnden Foto: Haninge kommun

På årets sista nämndsammanträde framförde 3:e vice ordföranden ett stort tack till förvaltningen å nämndens vägnar. De tackade för det fina arbetet förvaltningen har gjort i år och de var imponerade att förvaltningen lyckats leverera så mycket trots den speciella situation som varit under året.


Strategi och budget 2021

Nämnden antog Strategi och budget 2021 som utgör grunden för kommande verksamhetsplanering och bearbetas nu vidare av respektive avdelning.

– Vi kommer att ha fortsatt stora utmaningar i att hitta balansen mellan att driva en hållbar tillväxt, kontinuerligt utveckla verksamheten och förvalta det vi har. Eftersom duktiga medarbetare är en förutsättning för att lyckas med detta så kommer det fortsatt att vara extremt viktigt att vi kan vara en attraktiv arbetsgivare och att vi har mycket bra arbetsprocesser och verktyg för detta, säger Anna W Haapaniemi, förvaltningschef.


Resultat- och investeringsuppföljning

Driftredovisning

Inklusive justeringar under året är nämndens budget 157,2 mnkr. Det ackumulerade utfallet för perioden är 124,1 mnkr vilket motsvarar 78,9 procent av årsbudgeten. Resultatet är 17,7 mnkr bättre än periodens budget vilket motsvarar 12,5 procents avvikelse. Periodens positiva resultat beror främst på lägre kostnader jämfört med budget inom vinterväghållning och generellt sett lägre personalkostnader och köpta tjänster inom flera avdelningar. Helårsprognosen för förvaltningen är ett positivt resultat på 4,5 mnkr jämfört med budget.

Investeringsredovisning

Inklusive justeringar är nämndens investeringsram 311,2 mnkr. Utfallet visar på en förbrukning på 144,2 mnkr per november vilket motsvarar 46,4 procent av 2020 års sammanlagda investeringsbudget.


Detaljplan för Haninge centrum, Södra entré, Söderbymalm 3:458

Stadsbyggnadsnämnden godkände granskningsutlåtandet och planförslaget. Det överlämnas nu till kommunstyrelsen för godkännande av marköverlåtelseavtal samt antagande av planförslaget.

Huvudsyftet med planförslaget är att möjliggöra fastighetsbildning samt att omvandla den nuvarande gångtunneln under Eskilsvägen till yta för centrumändamål. Detaljplaneförslaget syftar även till att skapa förutsättningar för en tydligare entré in till gallerian och därmed förbättra tillgänglighet och trygghet på platsen.


Detaljplan för Vendelsö 3:1789

Stadsbyggnadsnämnden godkände granskningsutlåtandet och antog planförslaget. Detaljplanen möjliggör uppförande av nybyggnation av ett enbostadshus på fastighetens östra del samt därtill tillhörande avstyckning.


Mer information kring ärenden som behandlades under stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 17 december hittar du här

Senast uppdaterad: 23 december 2020