Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Aktuellt på stadsbyggnadsförvaltningen

Strategidagen med nämnden, rapport från senaste nämnden och stadsbyggnadsförvaltningens tre bidrag till den välbesökta Haningedagen och Haninge gatufest var några av de ämnen som Anna WH berättade om på höstens första förvaltningsinformation.

Foto: Shirley Kurasz

Den 12 september var SBF:s ledningsgrupp på strategidag med nämnden.

- Syftet med dagen var att få en gemensam syn om de utmaningar vi står inför, skapa förutsättningar för ett bra samarbete och bra leverans på vårt uppdrag, säger Anna W Haapaniemi.

Ledningsgruppen presenterade en analys om vad som sker i omvärlden och invärlden inför kommande strategiarbete. Kort om nuläget i förvaltningen: andra tertialet 2019 för stadsbyggnadsförvaltningen blev utifrån ett ekonomiskt perspektiv svagare än första. Den minskade ingången av bygglov, främst avseende större bygglov, har fortsatt under andra tertialet. Några detaljplaner är nära antagande vilket sannolikt innebär nya större bygglovsansökningar. Förvaltningen ser dock ett behov av att ytterligare sänka intäktsprognosen för året på bygglovsavdelningen jämfört med första tertialet. Minskningen av antalet ärenden har bland annat föranlett att vi inte ersättningsrekryterat vid uppsägningar.

Förvaltningen driver ca 50 detaljplaner med varierande intensitet. Resursbrister inom vissa kompetensområden innebär att det pågår ett arbete för att få underlag till hur planarbetet ska prioriteras. 

Trender som påverkar oss

Utifrån Sveriges kommuner och landstings 13 trender som påverkar det kommunala uppdraget redovisade ledningsgruppen fördjupningar i områden och trender som stadsbyggnadsförvaltningen behöver arbeta med; digitalisering och automatisering, hot mot den biologiska mångfalden och ökad nedskräpning, samt klimatförändringarna som föranleder att vi måste tänka mer på vattenfrågor. Därefter följde en dialog med nämnden om vårt uppdrag och indikatorer/mått avseende vårt resultat.  

- Nästa steg är nu att utifrån denna strategidag med nämnden ta fram strategier och relevanta indikatorer som verkligen hjälper oss att följa upp vår verksamhet och bidrar till att vi når våra mål. När dessa ramar är satta, börjar den så viktiga verksamhetsplaneringen och dialogen på avdelningarna om hur vi ska nå våra mål, säger Anna W Haapaniemi.

Haningedagen och Haninge gatufest den 14 september

Eventet som genomfördes för tredje året i rad erbjuder ett gyllene tillfälle att kommunicera med Haningeborna. Stadsbyggnadsförvaltningen bidrog med tre aktiveringar. Vatten och avlopp upprepade den bland barn så populära bajsbasketen. Syftet är att genom barnen lära fler invånare att slänga rätt i toalett.

Planavdelningen var på plats med mobila pop up-kontoret och utställningen ”Så utvecklar vi Haninge” för att berätta om pågående och kommande detaljplaner i respektive kommundel. Erfarenheterna från utställningen tas nu med vidare i planeringen av hur en liknande utställning i stadsbyggnadshörnan i kommunhusets entréplan kan gestaltas.

Projektet Smarta resval var också på plats och visade i samarbete med Sportson olika typer av cyklar inklusive Park och naturs nya lådcykel med Vi reser smart-symbolen. I samband med förvaltningsfrukosten uppmanade också Helena Hartzell till alla att svara på resevaneundersökningen där stadsbyggnadsförvaltningen har en låg svarsfrekvens på drygt 30 procent. Klicka på länken nedan för att svara på undersökningen:

Resvaneundersökning

Stadsbyggnadsnämnden 18 september

Vid nämndsammanträdet godkändes detaljplanen för Tungelsta södra, del av Stav 1.38. Den går nu upp för antagande i kommunfullmäktige med förutsättning att upphävande av strandskydd beviljas. 

Nämndsammanträdet i korthet:

  • Sex medborgarförslag
  • Stadsbyggnadsnämndens delårsrapport
  • Lokala ordningsföreskrifter för Haninge kommuns hamnanläggningar Dalarö
  • Remiss: samråd om viktiga vattenfrågor, Norra Östersjön

För mer information om senaste nämnden, se respektive ärende och beslut från stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 18 september.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020