Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

”Ett väldigt bra underlag för prioritering av planprojekt”

Ny prioriteringsmetodik för planärenden, rekrytering av enhetschefer, lägesbild av arbetet inom Södertörns geodatasamverkan samt att lantmäteriavdelningens förbättringsarbete för ett ökat nyttjande av det geografiska informationssystemet CSM. Det var några av de ämnen som förvaltningsledningen tog upp på förvaltningsinformationen i slutet på oktober.

På senaste nämnden presenterade förvaltningen en ny prioriteringsmetodik för planärenden. Förvaltningen har ett femtiotal planprojekt och för många av dessa saknas det resurser på både stadsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen. Planavdelningen har därför omvärldsbevakat och haft dialog med andra kommuner om så kallade värderosor som är ett verktyg för att kunna göra prioriteringar. För många planärenden har nu en grupp med representanter från mark- och exploateringsavdelningen, planavdelningen och va-avdelningen skapat värderosor utifrån åtta fastställda kriterier.

– Det här är ett väldigt bra underlag för att ha en dialog med kommunledning och politiken för att värdera och ta beslut om hur vi ska prioritera nya planuppdrag. Nu fortsätter vi arbeta utifrån denna prioriteringsmetodik och fortsätter dialogen om hur vi kan förbättra det ytterligare, säger Magnus Runesson, planchef.

Ny chefsstruktur

Stadsbyggnadsförvaltningen inför Haninge kommuns nya chefsstruktur för att skapa en mer enhetlig och effektiv organisation. Den nya chefsstrukturen innebär att en chef alltid har samtliga tre ansvar som SKL har definierat; personal, ekonomi och verksamhet. Först ut att införa den nya chefsstrukturen är planavdelningen, bygglovsavdelningen och lantmäteriavdelningen.

– Vi behöver bli mer lika över avdelningsgränserna för bättre samspel. Att införa enhetschefer frigör också tid för avdelningscheferna att arbeta än mer strategiskt samt med utvecklingsfrågor, säger Anna W Haapaniemi, stadsbyggnadschef.

– Vi vill ha en dialog om införandet av den nya chefsstrukturen. Har ni frågor, prata gärna med er närmaste chef eller facklig representant, fortsätter Anna.

Rekrytering av enhetschefer påbörjades i slutet av oktober.

Strategi och budget

Strategi och budget 2020-2021 fastställdes på nämnden och ska vidare upp till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut. Förvaltningen har inte erhållit den ramuppräkning som man ursprungligen äskade för. Parallellt börjar förvaltningen ett arbete med den detaljerade budgeten för att anpassa verksamheten utifrån de ekonomiska ramarna och de politiska uppdragen.

– Vi går från förort till stad och vi behöver växa på ett hållbart sätt. Vi behöver också hantera utmaningar som följer med demografi, tillväxt, byggnation och ökad livskvalitet. Vi påverkas också av minskade skatteintäkter till följd av att inflyttningen till Haninge inte blivit lika hög som vi beräknat. Därför kommer vi, lika ansvarsfullt som tidigare, behöva ha fortsatt fokus på ekonomin och ständiga förbättringar, säger Anna W Haapaniemi.

Upphandling inom Södertörns geodatasamverkan (SGD) och Webb-Gis

Åtta stycken Södertörnskommuner upphandlade för drygt tre år sedan en gemensam kartplattform. Det har fungerat mindre bra och då särskilt kartproduktionsverktyget. Ledningsgruppen för SGD, som består av lantmäterichefer från samtliga Södertörnskommuner, har nyligen beslutat att inte förlänga avtalet med nuvarande leverantör. Nu undersöker SGD-parterna om man ska göra en gemensam upphandling eller om man ska lyfta ut vissa delar som respektive part gör en egen upphandling på.

Lantmäteriavdelningen har också under det senaste året undersökt möjligheterna att släppa Webb-Gis fritt till kommunen. Som ett första steg har förvaltningsledningen beslutat att systemet från och med nästa år ska släppas fritt inom stadsbyggnadsförvaltningen enligt en särskild kostnadsfördelning.

Stadsbyggnadsnämnden 23 oktober

Nämnden i korthet:

  • Strategi och budget 2020-2021
  • Resultat- och investeringsuppföljning
  • Höjning av felparkeringsavgifter
  • Avgifter båtplatser Fiskarhamnen Dalarö
  • VA-taxa 2020
  • Fyra tillsynsärenden
  • Två remisser; renhållningstaxan 2020 och program för Haninge kommuns säkerhet och riskarbete
  • Information från förvaltningen

För mer information om senaste nämnden, se respektive ärende och beslut från stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 23 oktober

 

Senast uppdaterad: 23 juli 2020