Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Miljöåtgärder i Albyberg Företagspark

I samband med markberedning har sulfidhaltiga ämnen och metaller frigjorts från de fyllnadsmassor av sprängsten som används vid byggandet av Albyberg Företagspark. De frigjorda ämnena har orsakat förhöjda halter av metaller och sänkta pH-värden i vattendrag inom området. Haninge kommun har därför satt in en rad miljöåtgärder som återställt vattenkvaliteten. Miljösituationen i Albyberg är nu under kontroll och kommunen utvärderar olika alternativ för en långsiktig lösning som ska förhindra att liknande problem uppstår i framtiden.

Bakgrunden till miljöinsatserna är att berggrunden i Albybergsområdet visat sig vara naturligt rik på sulfidmineral. När de fyllnadsmassor som använts kommit i kontakt med vatten och luft har metaller lakats ur sprängstenen och medfört sänkning av pH-värdena i områdets vattendrag. Albyberg Företagspark utvecklas med höga miljöambitioner och för oss har det varit angeläget att snabbt återställa de låga pH-värdena och förhindra oönskade halter av metaller.

Under slutet av förra året genomfördes en försöksbehandling som innebar att marken sköljdes igenom med en kalklösning på några meters djup. Resultaten visar att behandlingen gett god effekt och vi utvärderar nu olika alternativ för en mer storskalig kalkning. Kalklösningen som används är ett natureget ämne som inte har någon negativ påverkan på djur och natur.

I miljöarbetet i Albyberg har vi en fortlöpande och god dialog med Länsstyrelsen i Stockholm och Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund (SMOHF), de tillsynsmyndigheter som övervakar utbyggnaden av Albyberg utifrån ett miljöperspektiv. Vi har, på Länsstyrelsens uppmaning, presenterat en åtgärdsplan för att långsiktigt komma tillrätta med de problem som den sulfidinnehållande sprängstenen och metallerna orsakar – en åtgärdsplan som följs upp löpande.

Arbetet med att utveckla Albyberg Företagspark har pågått sedan 2012. Albyberg ligger strategiskt beläget intill väg 73 mellan Stockholm och Nynäshamn och erbjuder olika typer av företag överlägsna logistiska fördelar, med närhet både till hela Stockholmsområdet och till Storstockholms nya hamnområde i Nynäshamn. Första etappen, Albyberg 1, omfattar ca 60 hektar öster om väg 73 i höjd med Jordbro trafikplats. Hittills har ett 20-tal företag etablerat sig i Albyberg.

De planerade långsiktiga miljöåtgärderna kommer ofrånkomligen att försena vissa delar av färdigställandet av etapp 1. Även projekteringen av andra etappen av företagsparken, ett ca 100 hektar stort område som ligger direkt söder om Albyberg 1, kommer att påverkas av miljöinsatserna. Kostnaderna för de åtgärder som behövs för att säkerställa en god vattenkvalitet i området ryms inom kommunens budget för utvecklingsprojektet Albyberg Företagspark.

Albyberg Företagspark är en av Haninge kommuns viktigaste näringslivssatsningar. När problemen med frigjorda sulfider och metaller blev kända vidtog vi så fort som möjligt åtgärder för att skydda de omgivande vattendragen. Vi har satt in stora resurser och en rad medarbetare, liksom externa konsulter, arbetar i dag med frågan. Vi är stolta över det stora engagemanget inom kommunen – både för att säkerställa en god miljö och för att skapa ett gott företagsklimat.

Ansvariga inom kommunen

  • En rad medarbetare inom olika delar av den kommunala förvaltningen är på olika sätt engagerade i arbetet med Albyberg Företagspark. De kan berätta mer om det arbete som sker inom deras respektive ansvarsområden.
  • Britta Orring, mark- och exploateringschef, är kommunens huvudansvariga för miljöinsatserna i Albyberg och är tillsammans med Peter Jemtbring kommunens talesperson externt.
  • Engagerade från kommunstyrelseförvaltningens sida är också Berit Pettersson, planeringschef, och Senada Custovic, etableringsansvarig, Tiina Laantee, kommunekolog, och Per Tholander, vattenstrateg.
  • Stadsbyggnadsförvaltningen representeras i arbetet med Albyberg av Anna Waldman Haapaniemi, förvaltningschef, Lars Höglund, chef Teknik, och Lise Langseth, chef Vatten och avlopp.
  • Stuart Rumbelow är ny ansvarig projektledare för kommunens del av Albyberg Företagspark.
  • Håkan Filipsson, pressansvarig och kommunikationssamordnare.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020