Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Genomlysning av GFN:s verksamheter klar

Mobil förskolebuss, skolledarnas arbetssituation och genomlysningen av grund- och förskolenämndens verksamheter var några av de frågorna som togs upp på GFN:s sista sammanträde 2018.

Foto: Mostphotos

Placering av mobil förskolebuss

Grund- och förskolenämnden har beslutat att införa en mobil förskolebuss som en resurs till Haninge kommuns förskolor. Tanken med bussen är att den dels ska kunna fungera som en utökning av platser i en kommundel där det finns ett underskott på platser och dels fungera som en möjliggörande resurs till utflykter och pedagogisk verksamhet. Beslut gällande placering och användning av förskolebuss delegeras till central förskolechef.

Genomlysning av grund- och förskolenämndens verksamheter klar

Grund- och förskolenämnden beslutade i december 2017 om ett uppdragsdirektiv där utbildningsförvaltningen, med hjälp av extern part (KPMG), ska genomföra en utredning
med målet att nå djupare kunskaper om åtgärder för att:

  1. Stärka styrkedjan: den kommunala och den statliga styrmodellen måste integreras till en sammanhållen verksamhetsstyrning.
  2. Utveckla stöd för verksamheterna: det finns ett behov av att förändra arbetssätt och processer. Detta ska göras med utgångspunkt i förskolechefernas och rektorernas behov i syfte att stärka måluppfyllelsen på enheterna.
  3. Stärka utvecklingsarbetet på övergripande nivå: Detta område är starkt knutet till ett välutvecklat systematiskt kvalitetsarbete, centrala stödfunktioner och förvaltningsledningens styrning. 

Arbetet med skolledarnas arbetssituation 

När Arbetsmiljöverket 2014 genomförde en stor genomlysning av utbildningsförvaltningens verksamheter framkom en rad arbetsmiljöbrister. En arbetsgrupp bildades som tog fram ett årshjul för arbetsmiljöarbetet samt rutiner och strukturer för genomförandet. Vid Arbetsmiljöverkets uppföljning 2015 konstaterades att det skett ett gediget arbete och att de flesta bristerna var åtgärdade, förutom området "Skolledares arbetssituation".

Utbildningsförvaltningen arbetade då fram handlingsplan som bestod i formaliserade möten med skolledarnas fackförbund, där de tillsammans skulle fortsätta åtgärda de brister som skolledarna upplevde i arbetsmiljön. Detta resulterade i att arbetsmiljöverket avslutade sin tillsyn på utbildningsförvaltningen.

Läs hela protokollet från grund- och förskolenämndens sammanträde den 19 december

Senast uppdaterad: 23 juli 2020