Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Nära ledarskap införs i organisationen

Äldreförvaltningen gör nu ett omfattande förändringsarbete som ska leda till ett mer ”nära ledarskap”. Verksamhetens kvalitet ska öka och kunden ska få bättre och säkrare omvårdnad samt mer kontinuitet i omsorgen. Förändringsarbetet sker i enligt med förvaltningens målbild ”Största möjliga kundnytta och ett effektivt nyttjande av resurserna”.

Arbetet ska leda till följande:

  • Minskade arbetsgrupper. Varje chef ska som mest ha 20-30 medarbetare
  • Tydligare roller, ansvar och mandat i verksamheterna
  • Ökat engagemang och delaktighet
  • Bättre arbetsmiljö för både medarbetare och chefer
  • Minska sjukfrånvaron
  • Förstärka bilden av Haninge kommun som en attraktiv arbetsgivare och därmed säkra kompetensförsörjning

Så organiserar vi om

Äldreförvaltningens chefsstruktur ändras på avdelningarna vård- och omsorgsboende samt på ordinärt boende (hemtjänsten). Vi inför ett nytt chefsled med titeln verksamhetschef. Verksamhetschefens arbetsuppgifter blir mer omfattande och med ett större ansvar än vad tidigare enhetschefer har haft. Verksamhetscheferna ska arbeta mer med strategi och utveckling. Det betyder att det ställs högre krav på utbildning precis som de privata aktörerna gör på sina chefer. Det införs också gruppchefer som får personalansvar likt det enhetscheferna hade tidigare (bland annat medarbetar- och lönesamtal) och dessa rapporterar till verksamhetschefen. Rollerna enhetschef, planerare och samordnare tas bort.

På våra vård- och omsorgsboenden införs två versioner av boenden. En variant för Hagagården och Johanneslund och ett för övriga boenden. Hagagården och Johanneslund kommer att organiseras med en verksamhetschef, flera gruppchefer och bemanningsassistent. Hälso- och sjukvårdsgruppen organiseras med gruppchef. Hagagården kommer även ha en kökschef.

Övriga boenden organiseras med en verksamhetschef, gruppchefer och HSL-ansvaret ligger på en sjuksköterska.

Ordinärt boende (hemtjänsten) organiseras med en verksamhetschef och gruppchefer som har maximalt 20 direktrapporterande medarbetare. Organisationen har också en geografisk indelning Handen, Brandbergen och Västerhaninge.

Nattgruppen och stödgruppen flyttar från avdelningen förebyggande till ordinärt boende den 1 november.

Så långt har vi kommit

Samtliga verksamhetschefstjänster utlystes innan sommaren och är nu tillsatta både med internt och externt sökande.

Nu pågår rekrytering av gruppchefer som är en ny grupp chefer och målet är att dessa ska vara på plats senast under november. Det är verksamhetscheferna tillsammans med HR som rekryterar dessa. Vi välkomnar både internt sökande men också externa kandidater.

Hela arbetet med införandet av ”nära ledarskap” ska vara klart till december. Allt arbete görs i samverkan med de fackliga parterna och risk- och konsekvensanalyser görs kontinuerligt.

Eva Ingemarsdotri,
Förvaltningschef äldreförvaltningen

Senast uppdaterad: 23 juli 2020