Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Aktuellt på stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsnämndens årsredovisning för 2018, arbetet med VA-planen för år 2019 och invigningen av Vega pendeltågsstation var några av de ämnen som Anna W Haapaniemi berättade om på förvaltningsinformationen den 27 mars.

Nämnden godkände årsredovisningen för 2018. Förvaltningen har genomfört fem KF-uppdrag och resterande har påbörjats:

  • Öka antalet färdiga detaljplaner och stärka arbetet att digitalisera plan- och bygglovsprocessen
  • Skapa en strandpromenad från Rudans gård till Kulturparken
  • Inkludera barnperspektiv i planbeskrivning till detaljplaner
  • Byggherrar tidigare in i detaljplaneprocessen för att korta ledtider 
  • Fortsätta arbetet med trafiksäkra skolvägar och cykelpassager

Resultatet bättre än budget

Det ekonomiska utfallet för året blev i princip i nivå med budget. Verksamhetens intäkter blev något högre än budget (284,3 mnkr) med 289,1 mnkr, förbrukad ram blev lägre än budget (146,2 mnkr) med ett utfall på 139,3 mkr och verksamhetens totala kostnader blev något lägre än budget (430,5 mnkr) med utfallet på 428,4 mnkr. Resultatet för förvaltningen är 6,9 mnkr bättre än budget.

Förvaltningens investeringsbudget för 2018 låg totalt på 217,0 mnkr (inkl. överföringar från 2017). Utfallet för investeringarna blev totalt 139,1 mkr vilket motsvarar 64,1 % av budgeten. Orsaken till det låga utfallet är främst att projekten blivit försenade i tid, vilket bl.a. beror på att upphandlingar dröjt och i något fall har behövts göras om på grund av för låg konkurrens.

VA-planen för 2019

För närvarande pågår att arbete med att uppdatera VA-planen från 2015 och flera avdelningar från både stadsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen är involverade i arbetet. Syftet med planen är att skapa ett verktyg för en hållbar planering av VA-försörjningen nu när Haninge går från förort till stad.

Invigning av Vega pendeltågsstation

Den 1 april var det invigning av Vega pendeltågsstation – en viktig milstolpe för vår nya stadsdel och för att fler ska kunna göra smarta resval. Förutom den officiella invigningen medverkade stadsbyggnadsförvaltningen med det mobila pop up-kontoret. Syftet var att ha en dialog med Vegaborna om stadsdelens fortsatta utveckling samt svara på frågor om bygglov. Utställningen till kontoret togs fram i samarbete med kommunstyrelseförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen som också hade representanter på plats för att träffa invånarna.

Åtgärder för bättre parkeringsmöjligheter vid Askfatshamnen i Dalarö

Trafikenheten har under det gångna året utvärderat införandet av parkeringsavgifter vid Askfasthamnen. Efter dialog med berörda intressenter i området genomförs ett flertal åtgärder till sommaren. Några av dem är att införa parkeringsavgifter på Dalarö torg och vid kyrkan, att båtklubbens ca 30 båtplatser blir allmänna igen och ett tillskott med sex parkeringsplatser längs med Askfatet skapas. Parkeringsavgifterna behålls på samma nivå.

För mer information

För mer information om senaste nämnden, se respektive ärende och beslut från stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 27 mars.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020