Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

87 personer tackade ja till heltid i Haninge kommun

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2017 att erbjuda ”heltid för alla som så önskar” till yrkesgrupperna stödassistenter/boendestödjare, undersköterskor och vårdbiträden samt fritidsledare inom dåvarande kultur- och fritidsförvaltningen. Arbetet med genomförandet sker i samverkan med Kommunal.

Genom att gå upp i tid får medarbetarna högre inkomst, bättre pension, ökad semesterlön och högre sjukpenning om de blir sjuka. Kommunens rekryteringsbehov minskar, kommunen blir en mer attraktiv arbetsgivare och kan erbjuda större kontinuitet i kontakten med vårdtagare, brukare och kunder.

Parallellt med de politiska uppdraget om att erbjuda heltid i kommunen tecknade Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Kommunal på central nivå ett nytt kollektivavtal HÖK 16 Heltidsresan. Kollektivavtalet avsåg att genomföra heltid som norm för anställda inom Kommunals avtalsområde fram till maj 2021.

Kommunen vill fullfölja kollektivavtalet HÖK 16 och har som målsättning att anställa på heltid i den mån det är möjligt men också verka för att öka andelen medarbetare som arbetar heltid inom berörda yrkeskategorier i linje med Heltidsresan.

Samtliga verksamhetsområden ska, utifrån sina behov och organisatoriska förutsättningar, öka andelen heltidsarbetande och den genomsnittliga faktiska sysselsättningsgraden fram till 210531.

Haninge kommun erbjöd i december 2017, deltidsarbetande personal i de utvalda grupperna att gå upp till heltid, alternativt att stå kvar på nuvarande sysselsättningsgrad. Det innebar att 341 medarbetare fick möjligheten att gå upp från deltid till heltid, 87 medarbetare valde att tackade ja till erbjudandet.

– Jag tycker arbetet med införa heltid går bra och är tacksam för att de fackliga parterna är involverade i arbetet och har gett sitt stöd till genomförandet, säger Gunilla Ejefors-Lublin, HR-direktör.

– Att införa heltid i verksamheter som har en lång tradition av att verka i en deltidsorganisation, är en utmaning. För att lyckas behöver vi se över organisation och bemanning, och tillsammans verka för att förändra en kultur. Det är även en viktig jämställdhetsfråga, då fyra av fem som arbetar i välfärdssektorn är kvinna.

Vilka är utmaningarna?
– Ja, ytterst innebär det att få till schemaläggningarna, att ändra scheman påverkar våra medarbetares vardag. Schema och bemanning behöver överensstämma med kundernas behov samtidigt som scheman också behöver göras utifrån arbetstidslag och i dialog med personal för en god arbetsmiljö. Då heltid som norm är ny för både arbetsgivarsidan och Kommunal kommer dialog och samverkan att vara en förutsättning för det fortsatta arbetet. De fortsatta arbetet inkluderar samtliga medarbetare verksamma inom Kommunals avtalsområde. 

Arbetsgivarna slåss om talangerna, hur skulle du sälja Haninge kommun som arbetsgivare?
– Jag tycker att Haninge är en toppenkommun att jobba i och arbetsmiljön är bra. För de grupperna som berörs av ”heltid för alla som så önskar” och Heltidsresan skulle jag framförallt lyfta fram följande.

Korta fakta
Haninge kommun betalar generellt högre löner än snittet på Södertörn.

Kommunen har ett lägre arbetstidsmått för schemalagd personal på äldreförvaltningen. Det är kortare arbetstider än vad jämförbara arbetsgivare har. Sedan ett antal år tillbaka har Haninge kommun inte delade turer, vilket två tredjedelar av Sveriges kommuner har kvar.

Det finns också flera olika förmåner och möjlighet till att öka semestern genom semesterväxling.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020