Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Höga betyg för Haninges socialtjänst i brukarundersökning

För andra året i rad har socialförvaltningen deltagit i en nationell brukarundersökning inom områdena individ- och familjeomsorg och funktionsnedsättning. Sammantaget visar resultaten ett gott resultat - de Haningebor som får stöd av socialtjänsten är nöjda. Inom båda områdena får socialtjänsten höga poäng för bemötande och nöjdhet med de beviljade insatserna. Ett förbättringsområde är delaktighet och möjlighet att påverka den hjälp man får.

Foto: Mostphotos

Syftet med undersökningarna, som genomfördes under hösten 2017, är att ta reda på vad brukarna tycker fungerar bra och mindre bra i mötet med socialtjänsten. Undersökningarna bestod av enkäter med 7-9 frågor riktade dels till personer aktuella inom den sociala barn- och ungdomsvården, ekonomiskt bistånd och missbruks- och beroendevården och dels till personer med insatsen boendestöd, gruppbostad, servicebostad, daglig verksamhet, sysselsättning och personlig assistans. Det var frivilligt att delta och samtliga svarade anonymt.

Området individ- och familjeomsorg (IFO):

Undersökningen visar att resultatet för IFO är bättre än året innan och i nivå med genomsnittet för samtliga medverkande kommuner (87 stycken). Frågorna berörde upplevd tillgänglighet, information, bemötande, delaktighet, förändring och helhetsomdöme. Nedbrutet på verksamhetsområdet Barn- och ungdomsvården är resultaten generellt sett bättre än föregående år och överlag över genomsnittet för medverkande kommuner. För Ekonomiskt bistånd är resultaten också generellt sett bättre än föregående år men under genomsnittet bland medverkande kommuner. För Missbruks- och beroendevården är resultaten i nivå med föregående år och över genomsnittet för medverkande kommuner. Totalt delades 772 enkäter ut varav 300 besvarades.

Området funktionsnedsättning:

Resultatet för hela funktionsnedsättningsområdet är sammantaget bättre än året innan. För flertalet frågor ligger Haninges resultat över genomsnittet för samtliga medverkande kommuner (102 stycken). Frågorna i enkäterna berörde självbestämmande, bemötande, trygghet och trivsel. När det gäller LSS verksamhetsområden är det runt 80 procent som uppger positiva resultat för flertalet frågor. För verksamhetsområdet SoL visar särskilt boende ett resultat på runt 75 procent positiva svar på flertalet frågor och för boendestöd och sysselsättning är resultatet över 90 procent positiva svar på flertalet frågor. Totalt erbjöds 768 personer att delta i brukarundersökningen och den besvarades av 539 personer.

− Brukarundersökningar är ett viktigt verktyg för oss, brukarnas åsikter är betydelsefulla när vi utvecklar vårt arbete. Det är glädjande att resultaten generellt är så positiva och jag vill framföra ett varmt tack till alla Socialförvaltningens duktiga medarbetare för deras jobb med våra brukare. Socialnämnden och förvaltningens ledningsgrupp har tagit del av resultaten och vi inleder nu ett arbete med att förbättra oss på de punkter som fått lägre resultat, säger Siw Lidestål, socialchef i Haninge.

Sammanfattning resultat området individ- och familjeomsorg (IFO):

Social barn- och ungdomsvård: vårdnadshavare

Undersökningen visar att hela 95 procent av vårdnadshavarna är mycket eller ganska nöjda som helhet med sitt stöd. Det är en ökning på 12 procent sedan föregående års undersökning. Vidare uppger exempelvis 98 procent att de tycker det är mycket eller ganska lätt att förstå informationen som lämnas av socialsekreteraren (95 % 2016).

Siffrorna för i vilken mån situationen förbättrats sedan man fick kontakt med socialtjänsten är lite lägre än övriga mätpunkter, 69 procent anser att deras situation förbättrats, jämfört med 64 % 2016. 29 procent upplever ingen förändring (26 % 2016).

Social barn- och ungdomsvård: ungdomar 13 år och äldre

Som helhet upplever 86 procent att de är mycket eller ganska nöjda med de stöd de fått (76% 2016) Tillgängligheten upplevs exempelvis som god, 92 procent tycker det är mycket lätt eller ganska lätt att få kontakt med socialsekreteraren till exempel via telefon, sms eller e-post (90 % 2016).

Nöjdheten med bemötandet har ökat; 94 procent upplever att socialsekreteraren visar mycket stor eller ganska stor förståelse för deras situation, jämfört med 88 procent 2016.

Social barn- och ungdomsvård: ensamkommande ungdomar 13 år och äldre

Sammantaget upplever samtliga, 100 procent att de är mycket eller ganska nöjda med det stöd de har fått från socialtjänsten (92% 2016).

Upplevelsen av förståelsen av den information som lämnas av socialsekreteraren har ökat avsevärt: 89 procent tycker det är mycket eller ganska lätt att förstå informationen, jämfört med 70 procent 2016. Upplevelsen av i vilken mån man kan påverka vilken typ av hjälp man fått från socialtjänsten i kommunen är dock lägre, 75 procent tycker de kunnat påverka, jämfört med 92 procent 2016.

Ekonomiskt bistånd

Helhetsomdömet om socialtjänsten i kommunen har ökat från 66 procent 2016 till 79 procent 2017. Siffrorna har förbättrats avseende såväl tillgänglighet och information som bemötande och påverkan. Endast siffrorna för delaktighet har sjunkit något: 64 procent anser att socialsekreteraren frågar efter brukarens synpunkter på hur deras situation skulle kunna förändras (67 % 2016). Område för förbättring generellt är delaktighet även om nöjdheten har ökat från föregående år. 58 procent tycker att de har kunnat påverka mycket eller ganska mycket vilken typ av hjälp de har fått från socialtjänsten i kommunen.

Missbruks- och beroendevård

Här har siffrorna sjunkit på en del mätpunkter samtidigt som förra årets siffror var mycket höga. Exempelvis upplever 81 procent att de har kunnat påverka mycket eller ganska mycket vilken typ av hjälp de fått från socialtjänsten jämfört med 89 procent året innan. 95 procent upplever att socialsekreteraren visar mycket stor eller ganska stor förståelse för deras situation, jämfört med 98 procent 2016.

Sammanfattning resultat området funktionsnedsättning:

Gruppbostad

81 procent av de tillfrågade känner sig nöjda med sitt boende på gruppbostaden. Den fråga som har flest andel positiva svar är frågan om man får vara med och bestämma över saker som är viktiga för en, 89 procent upplever delaktighet i beslut.

Den fråga som fått en något lägre andel positiva svar (67 %) är om personalen pratar med en så man förstår vad de menar.

Servicebostad

91 procent av de svarande uppger att man får vara med och bestämma över saker som är viktiga för en och samma siffra gäller för de som uppger att de vet vem de ska vända sig till om något är dåligt med stödet från boendepersonalen.

Boende med särskild service

Flertalet av de tillfrågade känner sig nöjda med sitt särskilda boende. 98 procent att de känner sig trygga med personalen och 96 procent att personalen bryr sig om dem.

Boendestöd

En majoritet av de tillfrågade känner sig nöjda med sitt boendestöd. Den fråga som har flest andel positiva svar är frågan om boendestödjaren bryr sig om dem (98 %) och om de trivs med sina boendestödjare (93 %). På frågan om boendestödjaren låter brukaren bestämma saker som är viktigt för dem har många svarat positivt, men resultatet har försämrats något sedan 2016.

Daglig verksamhet

Brukarna uppger störst nöjdhet i frågorna om de får den hjälp de vill ha (86 %) och om de känner sig trygga med personalen (85%). 75 procent menar att det de som de gör på daglig verksamhet är viktigt för dem.

Sysselsättning

En majoritet av de tillfrågade känner sig nöjda med sin sysselsättning. Mest nöjd är man med personalen, 96 procent känner sig trygga och 94 procent upplever att personalen bryr sig om dem.

Personlig assistans

95 procent upplever att assistenterna bryr sig om dem och 96 procent menar att assistenterna hjälper dem att göra det de vill. 70 procent av de tillfrågade har varit med och bestämt vilka assistenter de vill ha till sin hjälp och 78 procent trivs med sina assistenter. Dessa resultat hör samman: de som uppger att de varit med och bestämt vilka som ska vara deras assistenter trivs med dem i högre grad.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020