Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Höga betyg för Haninges socialtjänst i brukarundersökning

För andra året i rad har socialförvaltningen deltagit i en nationell brukarundersökning inom områdena individ- och familjeomsorg och funktionsnedsättning. Sammantaget visar resultaten ett gott resultat - de Haningebor som får stöd av socialtjänsten är nöjda. Inom båda områdena får socialtjänsten höga poäng för bemötande och nöjdhet med de beviljade insatserna. Ett förbättringsområde är delaktighet och möjlighet att påverka den hjälp man får.

Foto: Mostphotos

Syftet med undersökningarna, som genomfördes under hösten 2017, är att ta reda på vad brukarna tycker fungerar bra och mindre bra i mötet med socialtjänsten. Undersökningarna bestod av enkäter med 7-9 frågor riktade dels till personer aktuella inom den sociala barn- och ungdomsvården, ekonomiskt bistånd och missbruks- och beroendevården och dels till personer med insatsen boendestöd, gruppbostad, servicebostad, daglig verksamhet, sysselsättning och personlig assistans. Det var frivilligt att delta och samtliga svarade anonymt.

Området individ- och familjeomsorg (IFO):

Undersökningen visar att resultatet för IFO är bättre än året innan och i nivå med genomsnittet för samtliga medverkande kommuner (87 stycken). Frågorna berörde upplevd tillgänglighet, information, bemötande, delaktighet, förändring och helhetsomdöme. Nedbrutet på verksamhetsområdet Barn- och ungdomsvården är resultaten generellt sett bättre än föregående år och överlag över genomsnittet för medverkande kommuner. För Ekonomiskt bistånd är resultaten också generellt sett bättre än föregående år men under genomsnittet bland medverkande kommuner. För Missbruks- och beroendevården är resultaten i nivå med föregående år och över genomsnittet för medverkande kommuner. Totalt delades 772 enkäter ut varav 300 besvarades.

Området funktionsnedsättning:

Resultatet för hela funktionsnedsättningsområdet är sammantaget bättre än året innan. För flertalet frågor ligger Haninges resultat över genomsnittet för samtliga medverkande kommuner (102 stycken). Frågorna i enkäterna berörde självbestämmande, bemötande, trygghet och trivsel. När det gäller LSS verksamhetsområden är det runt 80 procent som uppger positiva resultat för flertalet frågor. För verksamhetsområdet SoL visar särskilt boende ett resultat på runt 75 procent positiva svar på flertalet frågor och för boendestöd och sysselsättning är resultatet över 90 procent positiva svar på flertalet frågor. Totalt erbjöds 768 personer att delta i brukarundersökningen och den besvarades av 539 personer.

− Brukarundersökningar är ett viktigt verktyg för oss, brukarnas åsikter är betydelsefulla när vi utvecklar vårt arbete. Det är glädjande att resultaten generellt är så positiva och jag vill framföra ett varmt tack till alla Socialförvaltningens duktiga medarbetare för deras jobb med våra brukare. Socialnämnden och förvaltningens ledningsgrupp har tagit del av resultaten och vi inleder nu ett arbete med att förbättra oss på de punkter som fått lägre resultat, säger Siw Lidestål, socialchef i Haninge.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020