Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ny förvaltningslag träder i kraft 1 juli 2018

Genom den nya lagen regleras förfarandet hos förvaltningsmyndigheterna mer heltäckande än i dag. Vissa allmänna förvaltningsrättsliga principer som har utvecklats i praxis slås fast i uttryckliga bestämmelser och lagen görs därigenom mer lättillgänglig. Lagen innehåller också ett nytt rättsmedel mot långsam handläggning.

Läs om ändringarna/nyheterna:

  • Om ett ärende inte har avgjorts i första instans senast inom sex månader, får parten skriftligen begära att myndigheten ska avgöra ärendet. Myndigheten ska då inom fyra veckor från en sådan begäran antingen avgöra ärendet eller i ett särskilt beslut avslå begäran. Ett beslut att avslå en begäran om att ärendet ska avgöras får överklagas till den domstol eller förvaltningsmyndighet som är behörig att pröva ett överklagande av avgörandet i ärendet. Myndighetens prövning enligt första stycket får begäras av parten vid ett tillfälle under ärendets handläggning.
  • Enligt nuvarande förvaltningslag gäller att tolk bör anlitas vid behov men inget finns reglerat om att översätta handlingar. I den nya lagen finns det krav på att en myndighet ska använda tolk och se till att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar svenska.
  • Det införs ett krav i nya förvaltningslagen på att ombud och biträde ska vara lämpliga för uppdraget vilket innebär den ändringen att ett ombud kan avvisas redan i förebyggande syfte.
  • Delvis nya och mer detaljerade bestämmelser om hur ett ärende inleds införs i nya förvaltningslagen.
  • Delvis nya mer detaljerade bestämmelser om hur ett beslut ska utformas införsi nya förvaltningslagen.
  • Skyldigheten att kommunicera om det inte är uppenbart obehövligt utökas i den nya förvaltningslagen från att bara ha gällt myndighetsutövning mot enskild till att även omfatta exempelvis andra myndigheter.
  • Enligt nuvarande förvaltningslag gäller att om ett beslut är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter så ska de ändras under vissa förutsättningar. I den nya förvaltningslagen begränsas skyldigheten till omprövning till om beslutet är uppenbart felaktigt i något väsentligt hänseende.
  • I nuvarande förvaltningslag anges inte när ett beslut får överklagas. I den nya förvaltningslagen anges att ett beslut får överklagas om beslutet kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt.

Har du frågor?

Vid frågor kontakta kommunjurist Jenni Ralph, jennifer.ralph@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 juli 2020