Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Totalförsvar

Sveriges totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar.

Soldater bär utrustning på Berga. Foto: Försvarsmakten

Målet för Sveriges totalförsvar är att skydda och värna de skyddsvärden som är grundläggande för hela samhället:

  • Människors liv och hälsa
  • Samhällets funktionalitet, att samhället fungerar
  • Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter
  • Miljö och ekonomiska värden
  • Nationell suveränitet, alltså Sveriges självständighet

Kommunen har en viktig roll i totalförsvaret

Alla Sveriges kommuner har uppgifter inom den civila delen av totalförsvaret och ska bidra till att samhället fungerar även under höjd beredskap. Det civila försvaret fokuserar framför allt på att:

  • Skydda och värna civilbefolkningen
  • Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, till exempel vård, skola och omsorg
  • Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Läs mer om civilt försvar här

Plikt

I Sverige gäller totalförsvarsplikt. Det innebär att alla som bor här och är mellan 16 och 70 år kan få i uppgift att hjälpa till på olika sätt vid krigsfara och krig.

Totalförsvarspliktiga kan bli krigsplacerade. Är du krigsplacerad har du fått en krigsplaceringsorder av din arbetsgivare.

Höjd beredskap vid krig och konflikter

Regeringen kan besluta om höjd beredskap om:

  • Det utbryter krig och konflikter i vårt närområde
  • Läget i omvärlden påverkar Sverige eller hotar vår säkerhet och självständighet allvarligt

Vid höjd beredskap anpassar kommuner och statliga myndigheter sin organisation och verksamhet till att fungera i krig och krigsfara. Krisinformation.se - mer om höjd beredskap

Ökad militär övningsverksamhet kring Haninge garnison

Haninge kommun förväntar sig att den militära övningsverksamheten i anslutning till Haninge garnison (Berga och Muskö) kommer att öka över tid. Vid behov kommer allmänheten att informeras inför större, planerade övningar.

Haninge kommun har ett väl upparbetat samarbete med andra myndigheter och kommuner, till exempel Länsstyrelsen Stockholm, Försvarsmakten samt inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen (SSR). Länsstyrelsen Stockholm är den myndighet som är ytterst ansvarig för det civila försvaret i länet och får en viktig roll i det kommande arbetet.

DCA-avtalet

Defence Cooperation Agreement (DCA) är ett avtal mellan USA och Sverige som reglerar rättslig status och andra förutsättningar för amerikansk militär närvaro i Sverige.

18 juni 2024 antog riksdagen DCA-avtalet med USA. Stockholms amfibieregemente är en av 17 militära anläggningar som påverkas av avtalet som innebär att USA kan placera krigsmateriel och personal där. Detta för att möjliggöra förstärkning om säkerhetsläget så kräver. Regementet har sin bas i Berga i Haninge.

Övriga nordiska länder liksom de baltiska nationerna har liknande DCA-avtal. Även Bulgarien, Polen, Slovakien, Tjeckien och Ungern har undertecknat DCA-avtal.

Läs mer hos Försvarsmakten

Senast uppdaterad: 19 juni 2024