Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Kommunens krisberedskap

En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Haninge kommun har ett krishanteringssystem för att snabbt kunna agera på rätt sätt när en allvarlig händelse inträffar. Vi deltar i regional och nationell samverkan med fokus på säkerhets- och flyktingfrågor.

Rudan friluftsområde i vinterskrud Foto: Johan Gustafsson

Kris – extraordinär händelse

Extraordinära händelser är situationer eller händelser som markant avviker från det normala. En extraordinär händelse kräver ofta både brådskande och kraftiga insatser från samhället.

Varje kommun i Sverige måste enligt lag arbeta med krisberedskap för att snabbt, effektivt och konkret kunna hantera olika typer av extraordinära händelser och större olyckor.

Sveriges regering har ansvaret på den nationella nivån, regioner och länsstyrelser ansvarar för den regionala nivån och kommunen har ansvaret på den lokala nivån.


Exempel på extraordinära händelser:

 • Allvarliga störningar på infrastruktur
 • Giftiga och miljöfarliga utsläpp
 • Värmeförsörjningsavbrott
 • Omfattande trafikolyckor
 • Kraftiga snöoväder
 • Fartygsförlisningar
 • Kärnkraftsolyckor
 • Naturkatastrofer
 • Översvämningar
 • Fågelinfluensan
 • Större bränder
 • Större vattenavbrott
 • Längre elavbrott

Krishantering i kommunen

I Haninge kommun finns en beslutad övergripande krisledningsplan. I planen beskrivs hur kommunen ska arbeta med sin krisberedskap samt vid inträffade kriser avseende till exempel organisation, roller och uppgifter.

Vid en kris eller allvarlig händelse ska kommunens organisation så långt det är möjligt följa den ordinarie linjeverksamheten och hantera det inträffade utifrån vardagliga rutiner och arbetssätt. I de fall en kris eller extraordinär händelse eskalerar i omfattning har kommunen en krisledningsorganisation som kan aktiveras.

Samverkan

Kommunen samverkar regelbundet med både lokala, regionala och centrala aktörer. Bland annat ingår Haninge i ett regionalt samverkansnätverk, Samverkan Stockholmsregionen (SSR), vars huvudsyfte är att öka länets förutsättningar att hantera krissituationer. I samverkansnätverket ingår bland annat kommunerna i Stockholms län, Länsstyrelsen i Stockholm, Region Stockholm, Försvarsmakten, Polisen, brandförsvaret, Kustbevakningen, Trafikverket, Migrationsverket med flera.

Kommunens grundläggande ansvar är att säkerställa att samhällsviktiga verksamheter fungerar, oavsett vilken yttre påverkan som finns, oberoende om det är en pandemi eller ett krig i Europa.

 • Nationell kris: Drabbar alla över hela landet. Exempel på nationella kriser är Estoniakatastrofen 1994, tsunamikatastrofen 2004 och orkanen Gudrun 2005.
 • Regional kris: Drabbar de som är inom samma län, till exempel branden i Sala 2014.
 • Lokal kris och olycka: Drabbar de inom en kommun. Det kan vara översvämning, bränder eller en omfattande trafikolycka.

Hur ser hotet mot Sverige ut?

På Försvarsmaktens sida Säkerhetsläget i närområdet kan du läsa mer om säkerhetsläget och de åtgärder som Försvarsmakten vidtar.

Hemberedskap

På kommunens sida Så förbereder du dig för kris finns flera bra tips om så kallad hemberedskap, som innebär att kunna klara sig utan samhällets hjälp i en vecka.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tog för några år sedan fram en broschyr, Om krisen eller kriget kommer som finns på flera språk och som kan laddas ner från myndighetens webbplats.

Krisberedskap för dina husdjur

Var finns närmaste skyddsrum?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram en interaktiv karta. Där kan du söka fram var ditt närmaste skyddsrum finns.

VMA-varningssignalen (Hesa Fredrik)

VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser. Varningssystemet innefattar information i radio och TV, samt i vissa fall utomhusvarningssystemet "Hesa Fredrik".

Kan jag lita på information som rapporteras om kriget i Ukraina?

Var källkritisk. Sprid inte obekräftade rykten och information om du inte säkert vet att informationen stämmer. Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att veta var informationen du läser på nätet kommer ifrån.

Följ information från säkra källor, till exempel hos Försvarsmakten och krisinformation.se. 

Om sociala medier i kriser, webbplatsen krisinformation.se

Information om källkritik på flera språk / Information on source criticism in several languages

Hur skyddar jag mig mot cyberhot?

Haninge kommun, liksom olika myndigheter, arbetar ständigt för att ha förberedelse att möta olika former av cyberhot. Här finns information från Myndigheten för samhällsskydd, MSB, kring cyberhot.

Försvarsmakten har en höjd bevakning för så kallade IT-incidenter. Det finns en ökad risk för cyberattacker, försök till desinformation och andra påverkansaktioner.

Kontakt

Enheten för trygghet och säkerhet
Växel 08-606 70 00
trygghetochsakerhet@haninge.se

Kontaktuppgifter

Akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö
112

Närpolisen i Handen (ej akut)
114 14

Nationellt informationsnummer
113 13

Södertörns brandförsvarsförbund
08-721 22 00

Haninge kommun, växel
08-606 70 00

Senast uppdaterad: 21 mars 2024