Kommunens krisstödsgrupp, POSOM

En svår olycka eller katastrof drabbar ofta många personer, direkt men även indirekt såsom vänner, klasskamrater och ögonvittnen. Det är viktigt att kunna erbjuda stöd till alla som behöver, för att så långt det möjligt minska långvariga eller senare uppkomna skadeverkningar.

Haninge kommunhus taget ovanifrån med utsikt mot vattentornen Foto: Johan Gustafsson

Haninge kommuns har en krisstödsgrupp, POSOM.

Förkortningen står för Psykisk och socialt omhändertagande. Gruppen aktiveras vid inträffande av en allvarlig olycka eller katastrof.

Krisstödsgruppen POSOM är en frivilligorganisation som består av represenstanter från bland annat räddningstjäns, polis, socialtjänst, skola och kyrka. Tillsammans arbetar de för att erbjuda praktisk hjälp och stöd vid sådana sitationer. När samhällets ordinarie resurser inte räcker till.

POSOM samverkar även med andra aktörer i samhäller som har ansvar för, och kunskap om, krisstäd såsom myndigheter, vårdinrättningar och trossamfund.

Senast uppdaterad: 6 april 2021