Kommunens krisberedskap

Haninge kommun omvärldsbevakar säkerhetsläget och har ett krishanteringssystem för att snabbt kunna agera på rätt sätt när en allvarlig händelse inträffar. Om en allvarlig händelse skulle inträffa har kommunen en beredskap för att snarast kunna hantera händelsen och mildra de negativa effekterna av det inträffade. Kommunen arbetar kontinuerligt med att planera och förbereda för eventuella kriser för att minska dess effekter.

Rudan friluftsområde i vinterskrud Foto: Johan Gustafsson

Varje kommun i Sverige måste enligt lag arbeta med krisberedskap för att snabbt, effektivt och konkret kunna hantera olika typer av extraordinära händelser och större olyckor.

Sveriges regering har ansvaret på den nationella nivån, regioner och länsstyrelser ansvarar för den regionala nivån och kommunen har ansvaret på den lokala nivån.

Nationell kris

Något som drabbar alla över hela landet. Såsom tsunamikatatstrofen år 2004, orkanen Gudrun år 2005 eller Estoniakatastrofen år 1994.

Regional kris

Drabbar de som är inom samma län såsom Salabranden år 2014.

Lokal kris och olycka

Något som drabbar de inom en kommun. Det kan vara översvämning, bränder eller en omfattande trafikolycka.

Krishantering i kommunen

För att möta och hantera olika kriser finns en beslutad övergripande krisledningsplan i kommunen. I planen beskrivs hur Haninge kommun ska arbeta med sin krisberedskap samt vid inträffade kriser avseende till exempel organisation, roller och uppgifter.

Vid en inträffad kris eller allvarlig händelse ska kommunens organisation så långt det är möjligt följa den ordinarie linjeverksamheten och hantera det inträffade utifrån vardagliga rutiner och arbetssätt. I de fall en kris eller extraordinär händelse eskalerar i omfattning har kommunen en förberedd krisledningsorganisation som kan aktiveras.

Samverkan

Kommunen samverkar regelbundet med både lokala, regionala och centrala aktörer. Bland annat ingår kommunen i ett regionalt samverkansnätverk, Samverkan Stockholmsregionen (SSR), vars huvudsyfte är att öka länets förutsättningar att hantera krissituationer. I samverkansnätverket ingår bland annat kommunerna i Stockholms län, Länsstyrelsen i Stockholm, Region Stockholm, Försvarsmakten, Polisen, brandförsvaret, Kustbevakningen och Trafikverket.

Kontakt

Enheten för trygghet och säkerhet
Växel 08-606 70 00
trygghetochsakerhet@haninge.se

Kontaktuppgifter

Akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö
112

Närpolisen i Handen (ej akut)
114 14

Nationellt informationsnummer
113 13

Södertörns brandförsvarsförbund
08-721 22 00

Haninge kommun, växel
08-606 70 00

Senast uppdaterad: 6 april 2021