Så arbetar kommunen med mottagande av flyktingar från Ukraina

Haninge kommun har väl inarbetade rutiner för att ta emot flyktingar.

Vad gäller för ukrainska medborgare som kommer till Sverige?

Många ukrainska medborgare är viseringsfria i 90 dagar och får alltså vara här utan att söka något tillstånd under denna tid. Personer som behöver samhällets stöd kan välja mellan att söka om asyl eller uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv hos Migrationsverket. Då ansvarar Migrationsverket för mat och logi.

På Migrationsverkets webbplats finns information och en e-tjänstom för ansökan om skydd

Vad har Haninge kommun för ansvar att ordna bostadsplatser för flyktingar från Ukraina?

Från 1 juli 2022 gäller ett regelverk som reglerar kommunernas ansvar för att ordna boende åt personer som sökt skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet. Detta rör bland annat flyktingar från Ukraina. Målet med regelverket är att uppnå en jämnare fördelning av flyktingar över landet.

Migrationsverket har med stöd av länsstyrelserna tagit fram fördelningstal till alla kommuner. Det är fortsatt Migrationsverket som ansvarar för fördelningen till respektive kommun och Migrationsverket som anvisar aktuella personer. Haninge kommun ska under 2022 ordna boende åt 58 personer från Ukraina.

Haninge kommun har under våren 2022 bistått Migrationsverket med evakueringsplatser till flyktingar från Ukraina genom lokaler i Gamla Runstensskolan. I samband med att det nya regelverket om boende för flyktingar träder i kraft 1 juli avvecklas evakueringsplatserna.

Om du bor hos vänner nu, men måste snart flytta därifrån och behöver hjälp med boende. Hur ska du göra för att få bo kvar i kommunen där du har fått vänner?

Om du behöver hjälp med boende ska du kontakta eller besöka Migrationsverket. Du kommer att erbjudas en bostad där det finns plats i Sverige.

På Migrationsverkets webbplats finns mer information om Migrationsverkets olika boendeformer.

Hur sker mottagandet av flyktingarna i Haninge kommun?

Social- och äldreförvaltningen ansvarar för att samordna mottagandet av flyktingar från Ukraina och samverkar med Region Stockholm i frågor som gäller till exempel krisstöd, vaccination och andra behov av vårdinsatser.

Utbildningsförvaltningen har utökat kapaciteten för att ta emot nyanlända barn och unga med kort varsel. Elevhälsan har en viktig roll och kan rikta olika former av stöd till de elever som kommer till våra förskolor och skolor.

Kultur- och fritidsförvaltningen ser till att små och stora barn ska ha tillgång till fritidsaktiviteter. Det finns även språkcafé på kommunens tre bibliotek.

Får ukrainska barn gå i skolan när de kommer till Sverige?

Barn och ungdomar som söker asyl eller uppehållstillstånd i Sverige har rätt till undervisning i våra skolor. Haninge kommun har stor vana och erfarenhet av att ta emot barn i liknande situationer och erbjuder dem då skolplats. Kommunens växel nås på 08-606 70 00.

Vad gäller för ensamkommande ukrainska barn?

För barn som kommer utan vårdnadshavare har kommunen ansvar redan från att de kommer till Sverige. Barn som flytt utan vårdnadshavare har rätt till ett tryggt och ordnat omhändertagande och ska alltid mötas av socialtjänsten vid ankomst till Sverige. Du som möter barn som ensamma kommit till Sverige måste därför omgående ta kontakt med socialtjänsten.

Får ukrainska medborgare hjälp med krigsskador eller traumastöd?

Det är Region Stockholm som ansvarar för vården i länet. Även ukrainska medborgare har rätt till vård. Läs mer på regionens sida Healthcare in Stockholm County.

Hur samverkar kommunen med andra aktörer?

Haninge kommun är i tät dialog med Samverkan Stockholmsregionen (SSR). Det är länets aktörsgemensamma funktion för krisberedskap och krishantering där kommuner, polisen och andra myndigheter ingår. SSR är aktiverat med anledning av situationen i Ukraina och samverkar bland annat om flyktingmottagandet.

Vad är massflyktsdirektivet?

Det innebär att personer som kommer från Ukraina kan få omedelbart skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Tillståndet ger möjlighet att få hjälp med boende, rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till skolgång för barn och samma ekonomiska stöd som asylsökande har möjlighet till i Sverige.

På Migrationsverkets webbplats finns mer information om massflyktsdirektivet

Relaterad information

Senast uppdaterad: 9 augusti 2022