Så arbetar kommunen med mottagande av flyktingar från Ukraina

Haninge kommun har väl inarbetade rutiner för att ta emot flyktingar. Tillsammans med andra kommuner i Stockholms län förbereder vi nu för att kunna erbjuda ett antal tillfälliga bostadsplatser, för personer som flytt från Ukraina. Kommunen har iordningsställt gamla Runstensskolan som evakueringsboende och den 17 mars tog vi emot de första flyktingarna.

Hur samverkar kommunen med andra aktörer?

Haninge kommun är i tät dialog med Samverkan Stockholmsregionen (SSR). Det är länets aktörsgemensamma funktion för krisberedskap och krishantering där kommuner, polisen och andra myndigheter ingår. SSR är aktiverat med anledning av situationen i Ukraina och samverkar bland annat om flyktingmottagandet.

Vad är massflyktsdirektivet?

Det innebär att personer som kommer från Ukraina kan få omedelbart skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Tillståndet ger möjlighet att få hjälp med boende, rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till skolgång för barn och samma ekonomiska stöd som asylsökande har möjlighet till i Sverige.

På Migrationsverkets webbplats finns mer information om massflyktsdirektivet och hur man ansöker om skydd. Migrationsverket har också nyligen lanserat en e-tjänst för att ansöka om skydd.

Vad gäller för ukrainska medborgare som kommer till Sverige?

Många ukrainska medborgare är viseringsfria i 90 dagar och får alltså vara här utan att söka något tillstånd under denna tid. Personer som behöver samhällets stöd kan välja mellan att söka om asyl eller uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv hos Migrationsverket. Då ansvarar Migrationsverket för mat och logi.

Vad gäller för ukrainska ensamkommande barn som kommer till Sverige?

Barn som flytt utan vårdnadshavare har rätt till ett tryggt och ordnat omhändertagande och ska alltid mötas av socialtjänsten vid ankomst till Sverige. Du som möter barn som ensamma kommit till Sverige måste därför omgående ta kontakt med socialtjänsten.

Finns det bostadsplatser för flyktingar från Ukraina i kommunen?

Migrationsverket meddelade den 9 mars att det finns ett behov av 4 000 bostadsplatser, varav 1 000 behövs omedelbart inom Stockholm, Uppsala, Sörmland och Västmanlands län. Exakt hur många boendeplatser som behövs i Haninge kommun är ännu inte klart. Förfrågan gäller möjliga tillfälliga bostadsplatser i fastigheter som ägs eller förvaltas av kommunen.

På Migrationsverkets webbplats finns mer information om Migrationsverkets olika boendeformer.

Gamla Runstensskolan är iordningsställt och aktiverat som evakueringsboende - det har en kapacitet att ta uppemot drygt 150 flyktingar. Vi undersöker också möjligheterna att ta fram fler bostadsplatser om behov skulle uppstå.

Kommer kommunen att ta över ansvaret för flyktingar från Ukraina?

Vad som gäller för de ukrainska flyktingarna som får uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet är inte helt klart än. Innan massflyktsdirektivet beslutades, och för de som sökt asyl i Sverige, startar kommunens ansvar när en person som sökt asyl eller skydd har beviljats uppehållstillstånd av Migrationsverket och blir erbjuden en kommunplacering och folkbokför sig i kommunen. För barn som kommer utan vårdnadshavare har kommunen ansvar redan från att de kommer till Sverige.

Hur sker mottagandet av flyktingarna?

Social- och äldreförvaltningen ansvarar för att samordna mottagandet av flyktingar från Ukraina och samverkar med Region Stockholm i frågor som gäller till exempel krisstöd, vaccination och andra behov av vårdinsatser.

Utbildningsförvaltningen förbereder nu för att ta emot nyanlända barn och unga och för att utöka kapaciteten med kort varsel. Elevhälsan har en viktig roll och kan rikta olika former av stöd till de elever som kommer till våra förskolor och skolor.

Kultur- och fritidsförvaltningen förbereder så att små och stora barn ska ha tillgång till fritidsaktiviteter. Planering pågår för att starta upp språkcafé på ukrainska och engelska på Haninge kulturhus.

Finns det möjlighet för ukrainska barn att gå i skolan?

Barn och ungdomar som söker asyl eller uppehållstillstånd i Sverige har rätt till undervisning i våra skolor. Haninge kommun har stor vana och erfarenhet av att ta emot barn i liknande situationer och erbjuder dem då skolplats. Kommunens växel nås på 08-606 70 00.

Får ukrainska medborgare hjälp med krigsskador eller traumastöd?

Det är Region Stockholm som ansvarar för vården i länet. Även ukrainska medborgare har rätt till vård. Läs mer på regionens sida Healthcare in Stockholm County.

Relaterad information

Senast uppdaterad: 20 maj 2022