Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Stadsbyggnadsnämnden redovisar ett stabilt ekonomiskt resultat

Stadsbyggnadsnämnden godkände den 14 februari årsredovisningen för 2023. Resultatet för driftbudgeten blev 217 mnkr, vilket är 4,5 mnkr bättre än årets budget. Överskottet beror delvis på lägre kostnader för belysningsåtgärder som inte har kunnat genomföras på grund av försenade upphandlingar. Nämnden har investerat 356,0 miljoner kronor – exempel på stora investeringsprojekt som pågår är de nya avloppsreningsverken i Fors och Dalarö.

Nämndens verksamheter har bidragit till samtliga mål i nämndplanen. Under 2023 har nämnden verkat för ökad trygghet genom att förbättra belysning och röja skymmande växtlighet. Utemiljön på Haningeterassen har förbättrats med blomsterurnor, bänkar och cykelställ för att bli mer levande och trygg. I kommunens gångtunnlar har klotter tagits bort och bättre belysning satts in. Flera åtgärder har genomförts för att förbättra trafiksäkerheten som nya farthinder och utökning av gång- och cykelvägar. Under året har också tre nya broar öppnat; Bodekullsbron vid Rudans södra entré, bron över Gudöbroleden samt gångbron över Lyckebyån.

För att främja en meningsfull fritid för invånarna har flera satsningar på lekplatser och parker genomförts. Under året har till exempel Lillgårdens aktivitetsyta samt lekplatserna vid Kvarnbäckparkens och Söderhags udde blivit klara. Under året tilldelades också köksträdgården i Jordbro Haninge arkitekturpris för sin utformning.

För att stärka näringslivet har nämnden aktivt arbetat med att skapa ett bättre företagsklimat genom att prioritera detaljplaner som gynnar företagsetableringar i Albybergs företagspark, Jordbro företagspark och Fors företagspark. Arbetet med att ständigt förbättra servicen till företagarna har gett resultat. Detta visar sig exempelvis genom en rekordhöjning från 71 till 77 i Stockholm Business Alliance nöjd kundindexmätning.

För att främja det lokala näringslivet i centrala Handen har parkeringsavgifterna tagits bort på de gator som varit markerade med taxa C och ersatts med en ny parkeringsreglering. 

Senast uppdaterad: 22 februari 2024