Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Visselblåsarärenden och oegentligheter

Visselblåsarfunktionen är en rapporteringskanal som syftar till att anmäla allvarliga missförhållanden som utförts av personer i ledande ställning och att anmälningen tas emot och åtgärdas på ett korrekt sätt. Genom visselblåsarfunktionen blir kommunen mer öppen och transparant i sin myndighetsutövning och i förvaltningen av medborgarnas skattepengar.

Visselblåsare Foto: Mostphotos.se

Missförhållanden som omfattas av skyddet för visselblåsare

Anmälan ska gälla information om missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang, där det finns ett allmänintresse av att det kommer fram eller om det strider mot svensk lagstiftning och EU-rätten.

Det ska röra sig om ett missförhållande där allmänheten har ett intresse av att det rättas till eller där allmänheten har ett intresse av att kunna vidta åtgärder för att skydda sig. Rapportering som enbart rör den rapporterande personens egna arbets- eller anställningsförhållanden är i regel inte av allmänintresse, om det inte gäller sådant som är helt oacceptabelt utifrån ett bredare samhällsperspektiv.

Exempel på missförhållanden kan vara att det förekommer allvarliga oegentligheter såsom mutor, jäv och intressekonflikter, förtroendemissbruk och oetiskt handlande.

Genom visselblåsarfunktionen kan anmälan göras om det finns en misstanke om att en förtroendevald, en chef i ledande ställning eller en nyckelperson har begått ett allvarligt fel som inte kan hanteras inom organisationen.

Om din anmälan gäller oegentligheter som inte uppfyller kriterierna i lagen och omfattas av det extra skyddet, kommer du att få ett meddelande om detta.

Om visselblåsarkanalen felaktigt använts för allmänna klagomål, kommer ärendet istället att handläggas enligt kommunens ordinarie hantering. 

Vem omfattas av skyddet för visselblåsare

Anställda, volontärer, praktikanter, egenföretagare, leverantörer, aktieägare, tidigare anställda med flera, som i ett arbetsrelaterad sammanhang fått information, kan anmäla med stöd av visselblåsarlagen.

Även medborgare kan använda kanalen för att anmäla allvarliga missförhållanden som är av allmänt intresse. Observera däremot att du som medborgare inte omfattas av de skydd som ges visselblåsare i lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Så här gör du anmälan 

Anmälan kan antingen göras skriftligen via denna länk, muntligen eller vid ett fysiskt möte inom skälig tid. Vill du göra din anmälan muntligen eller vid ett personligt möte, kan du kontakta oss via e-post: visselblasarfunktion@haninge.se. Du som anmälare kan välja att vara anonym. Eventuell kontakt för exempelvis uppföljande frågor, sker via en länk och med lösenord. 

Det finns också möjlighet att anmäla visselblåsarärenden externt. Regeringen har utsett ett antal myndigheter, bland annat Arbetsmiljöverket som ska utreda rapporter om missförhållanden inom sina områden. 

Så här skyddas anmälaren 

Om du uppger ditt namn i anmälan omfattas du av särskilda bestämmelser i 32 kap. i Offentlighets- och sekretesslagen, som innebär att din identitet inte får avslöjas om det kan innebära skada för dig. Du kan inte heller göras ansvarig för att ha åsidosatt tystnadsplikt, under förutsättning att du vid rapporteringen hade skälig anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att avslöja det rapporterade missförhållandet. Du är också skyddad mot hindrande åtgärder och repressalier.

Utredningen

Du kommer att få en bekräftelse på din anmälan inom 7 dagar. Inom 3 månader från denna bekräftelse får du återkoppling i skälig utsträckning, om de åtgärder som har vidtagits vid uppföljning av rapporten och om skälen för dessa. Din anmälan hanteras internt av en särskild grupp av personer som gör en oberoende och självständig bedömning. Vid behov anlitas extern kompetens för utredningen.

Så här anmäler du andra ärenden

  • Klagomål ska anmälas till och utredas av ansvarig chef. I kommunens interna incidentrapporteringssystem, KIA, anmäls alla incidenter som gäller olycksfall, tillbud och egendom/säkerhet. Även kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier och hot räknas som tillbud och ska anmälas i KIA.
  • Anmälan enligt Lex Sarah innebär att du som medarbetare har en skyldighet enligt lag att anmäla missförhållanden inom verksamheter som bedriver socialtjänst. Detta ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt där gällande lagstiftning.

Senast uppdaterad: 27 oktober 2023