Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Anslutning, kommunalt VA

Här kan du läsa om de miljö- och hälsoaspekter som enligt miljölagstiftningen ligger bakom beslutet att bygga ut det kommunala vatten- och avloppsnätet i Dalarö. Du kan även läsa hur grävarbeten och installation av LTA-systemet sker steg för steg och vem som ansvarar för respektive steg.

Avloppslösningar på Dalarö

Enligt miljöbalken och naturvårdsverkets krav på rening av avlopp finns två viktiga skäl till att ansluta Dalarö till det kommunala avloppsnätet.

Den första är att de privata avloppslösningarna ofta är gamla och inte anpassade för ett modernt fritidsboende, ännu mindre för ett permanent boende. Om avloppsanläggningen fungerar bristfälligt är risken stor att grundvattnet förorenas.

Den andra anledningen är att bristfälliga avloppslösningar kan innebära att kväve och fosfor läcker ut i grundvattnet och vidare ut i Östersjön. Att ersätta enskilda avloppslösningar är därför ett viktigt steg mot att minska Östersjöns övergödningsproblem.

Ansvarsfördelning för vatten och avlopp på Dalarö

På Dalarö kommer kommunen att ansvara för vatten- och spillvattennätet.

 • Vatten = rent vatten som vi dricker, duschar och tvättar våra kläder i.
 • Spillvatten = avloppsvatten som kommer från toa, dusch, disk- och tvättmaskiner.

Tomtägarföreningen kommer även fortsättningsvis ansvara för dagvattenhanteringen, alltså regn-, snö och dräneringsvatten som rinner av från till exempel vägar, parkeringsplatser och tak.

Kommunens arbete i fem steg

 1. Informationsmöte
  Ett par månader innan start kommer fastighetsägarna bjudas in till ett informationsmöte. På informationsmötet kommer ni att få mer detaljerad information om bland annat tidplaner, anslutning, kostnader, tekniska lösningar.
 2. Förslag på förbindelsepunkt
  Från kommunens ledningar grävs en mindre ledning ned mot tomtgränsen till en förbindelsepunkt. Denna punkt kommer att ligga cirka en halvmeter utanför varje tomtgräns. Inför mötet kommer vi att skicka en ritning till dig med förslag på var förbindelsepunkten kommer att placeras. I utskicket kommer du ges möjlighet att ha synpunkter på förbindelsepunktens placering. Rådgivning kommer också att erbjudas.
 3. Frischaktsavtal
  Om det finns berg där förbindelsepunkten ska anläggas kommer kommunen spränga bort berget 1,5-2 m in på tomten. Sprängningen kommer dels att minska kostnaden för er som fastighetsägare, och dels minska risken för att kommunens ledningar skadas när arbetet på din tomt utförs. Kommunen kommer därför att teckna ett frischaktsavtal med alla fastighetsägare.
 4. Skicka in blanketten
  Blankett med svar på om ni godkänner kommunens förslag på placering av förbindelsepunkten, alternativt ett eget förslag på placering. Godkännande av frischaktsavtalet samt kontaktuppgifter till dig som fastighetsägare ska vara oss tillhanda inom 3 veckor från det att ni mottagit blanketten.
 5. Kommunen påbörjar anläggningsarbetet
  Kommunens arbete kommer sedan att ske enligt tidplan.

Fastighetsägarens arbete på tomtmark i sju steg

Som fastighetsägare ansvarar du för att allt arbete på din tomt, det vill säga gräva ner ledningar för både vatten och avlopp, gräva ner LTA-enheten och förbereda för placering av vattenmätare.

 1. Bygglovsansökan och anmälan
  Efter att förbindelsepunkten har anlagts och entreprenören är klar i området omkring din fastighet kan du som fastighetsägare ansöka om bygg-, mark- eller rivningslov alternativt göra en anmälan.

  Anmälan: Om du bara ska installera eller ändra på dina anordningar för vattenförsörjning eller avlopp i huset eller på tomten räcker det med att göra en anmälan. Tillsammans med anmälan ska även en tomtkarta bifogas, med det planerade arbetet inritat. Som kartunderlag kan kartan som VA-avdelningen skickade ut med förslag på förbindelsepunktens placering användas.  När anmälan är inskickad måste du invänta ett startbesked innan arbete på din fastighet kan påbörjas. Tänk på att inte börja med något arbete förrän det är säkert att kommunens entreprenör inte längre befinner sig i området kring din fastighet med tanke på den dåliga framkomligheten i området.

  Bygganmälan ska göras därför att ledningsarbeten för VA är en anmälanspliktig åtgärd enlig plan- och bygglagen. När man gör en anmälan tas en avgift ut som ska täcka handläggningen av anmälan. Enligt 2016 års taxa är avgiften för en anmälan som gäller för småhus (en- och tvåbostadshus) 1712 kr.

  Bygglov: Då arbetet i Dalarö har en fördröjd genomförandetid kommer bygglovsansökan kunna göras först när den tiden gått ut. Detta för att underlätta framkomligheten på vägarna.
 2. Kontakt med entreprenör
  När du fått klartecken för anmälan eller bygglov kan du kontakta en entreprenör som kan utföra arbetet på din tomt. Det vill säga gräva ner ledningar och LTA-enheten.
 3. Förberedelse för installation av vattenmätare
  Som fastighetsägare ska du också kontakta en rörmokare som kan hjälpa dig att iordningställa en plats för en vattenmätare. Platsen ska vara i ett frostfritt utrymme i bostadshuset, förråd eller garage. Mätaren får inte vara inbyggd utan vara lättåtkomlig för mätarbyten och avläsning.

  Själva vattenmätaren installeras av kommunen när arbetet är klart och godkänt.

  Det finns också en möjlighet att fastighetsägaren (på sin bekostnad) anlägger en mätarbrunn vid tomtgränsen, i närheten av förbindelsepunkten. Man måste dock beakta frysrisken.

  Det finns även en möjlighet till "vattenmätarlöst" abonnemang, som innebär att hushållet betalar en fast summa varje år. Permanentboende betalar för 200 m3/år och fritidsboende 100 m3/år.

  Du som fastighetsägare ansvarar för att fastighetens VA-ledningar är rätt kopplade vid förbindelsepunkten och att vatten från egen brunn inte på något sätt sammankopplas med det allmänna vattennätet. Om du väljer att behålla egen brunn får vattnet ej kopplas in i huset och belasta avloppsnätet. Det går bra att behålla en utkastare på utsidan av huset och använda vattnet till exempelvis bevattning.
 4. Beställa LTA-enhet
  Som fastighetsägare ska du beställa LTA-enhet av kommunen. Blanketterna samt information om installation av LTA-enheten och medföljande elskåp som ska placeras ovan mark, kommer att skickas till dig. Du kommer även att kunna ladda ner dem.
 5. Valmöjligheter vid nedgrävning av ledningar på tomtmark
  Eftersom alla tomter ser olika ut finns flera lösningar på hur ledningarna kan grävas ned. Rådgör med din entreprenör vad som passar bäst på din tomt.
  • Ledningarna kan placeras nära markytan, då krävs att ledningarna läggs i en eluppvärmd isolerlåda för att inte riskera att ledningarna fryser under vinterhalvåret.
  • Ledningarna grävs ner på ett "mellandjup" då krävs endast isolering.
  • Ledningarna grävs ner på ett frostfritt djup då krävs varken isolering eller värme.

  Vi vill från kommunens sida rekommendera att du som fastighetsägare gräver ner ledningar för både vatten och avlopp även om du inte kommer att ansluta till det kommunala vattenledningsnätet. Detta för att det är tidsbesparande och för att det är ekonomiskt fördelaktigt om du senare vill eller behöver anslutas till dricksvattennätet.
 6. Godkännande av ledningar och LTA-enhet
  När ledningarna på din tomt är nedlagda i ledningsgraven ska du kontakta kommunens kontrollant som inspekterar påkopplingen vid förbindelsepunkten samt att LTA-enheten är korrekt anlagd och att kopplingarna till den är korrekt utförda.
 7. Påkoppling
  När ledningsdragningen i rörgraven är godkänd kommer kommunens kontrollant till dig och installerar pumpen i LTA-enheten, installerar vattenmätaren och kopplar på din fastighet till det kommunala nätet.

Senast uppdaterad: 29 november 2018