Bostadsförsörjning

Kommunens ansvar är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och på olika sätt främja att ändamålsenliga åtgärder vidtas. Kommunernas generella ansvar enligt bostadsförsörjningslagen medför inte någon ovillkorlig rätt till bostad för alla men för vissa grupper finns en lagstadgad rätt till bostad.

Haningeterassen Foto: Fredrik Hjerling

Rapporterna nedan ger en bild av bostadsmarknaden i Haninge kommun. Bostadsmarknadsanalysen ger en övergripande bild av det aktuella läget i kommunen och utgör underlag för kommunala diskussioner, riktlinjer för bostadsförsörjning och översiktsplanering. Bostadsanalyserna riktar sig till kommunkoncernen, bostadsföretag och andra aktörer som verkar på bostadsmarknaden i Haninge kommun, och som är intresserade av bostadsmarknadens utveckling.

Bostadsanalyser

Äldre analyser

Externa rapporter

Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholms län 2021

Hushållens tillgång till godtagbara bostäder i Stockholmsregionen

Kontakt

Petra Hallberg
Samhällsstrateg

petra.hallberg@haninge.se

Senast uppdaterad: 17 augusti 2021