Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Strandskydd, att bygga vid vatten

Haninge kommuns skärgård ingår i riksintresset Stockholms skärgård, en unik naturtillgång som vi gemensamt förvaltar för kommande generationer. Därför är möjligheterna att bygga i skärgården begränsade.

Strand Foto: Peter Malmrup

Detsamma gäller runt stränderna vid våra insjöar och vattendrag. Strandskydd gäller vid havet, insjöar och vattendrag. Strandskyddet ska långsiktigt trygga förutsättningarna för den allemansrättsliga tillgången till stränderna och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Det generella strandskyddet gäller 100 meter på land och 100 meter i vatten. I vissa fall är landområdet utökat till 300 meter. Strandskyddet kan också vara upphävt, oftast inom stadsplaner, byggnadsplaner och detaljplaner.

Enligt 7 kap 15 § miljöbalken får INTE inom strandskyddsområde:

 • nya byggnader uppföras
 • byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt
 • grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
 • åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter

Observera! Sådant som normalt inte omfattas av lovplikten kan kräva strandskyddsdispens. Exempel på det är att uppföra Friggebodar, Attefallsbyggnader, mindre bryggor, stängsel och trädgårdsanordningar - såsom rabatter.

Strandskyddsdispens

I vissa fall kan man få dispens från strandskyddsbestämmelserna om man har särskilda skäl. En sådan dispens söks vanligtvis hos kommunen. Generellt ska dispensgivningen ske restriktivt. 

Utdrag ur Miljöbalken 7 kap 18 c §

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften:

 • redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
 • genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen
 • behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

E-tjänst för Ansökan om lov, anmälan eller strandskyddsdispens

Endast privatpersoner kan söka via e-tjänsten
Det går inte att skicka in kompletteringar via e-tjänsten

Det här ska ansökan om strandskyddsdispens innehålla

 • Ansökningsblankett
 • Situationsplan upprättad på tomtkarta i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000
 • Beskrivning av åtgärden
 • Beskrivning av landområde och vattenområde
 • Fotografier från platsen
 • Fasadritning på byggnader

Inom skyddade områden som är beslutade av andra än kommunen (exempelvis naturreservat) söks dispensen hos Länsstyrelsen. Vissa åtgärder, som till exempel bryggor och muddring, kan även kräva ett kompletterande beslut avseende vattenverksamhet från Länsstyrelsen och en muddringsanmälan till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

I en dispensprövning tar kommunen ställning till om åtgärden är förenlig med strandskyddslagstiftningen.

Senast uppdaterad: 24 juni 2024