Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Bedömningsgrunder för när ett förhandsbesked istället kan kräva detaljplan

Bedömningsgrunder för när ett förhandsbesked istället kan kräva detaljplan

Varje ärende bedöms utifrån den specifika platsens förutsättningar. Det finns däremot platser där det generellt är svårt att bygga på. Nedan följer några exempel:

  • Fastigheter där det krävs stora ingrepp i naturmark för att möjliggöra exploatering, till exempel kraftigt kuperade fastigheter eller att skyddsvärd naturmark tas i anspråk.
  • Svårigheter med att ordna in- och utfart från allmän/enskild väg.
  • Där det råder riskfaktorer som höga bullervärden, översvämningsrisk och skredrisk. (2 kap. 2 - 5 §§ PBL)
  • Bebyggelse på så kallad brukningsvärd jordbruksmark, som endast får tas i anspråk för att tillgodose väsentliga samhällsintressen enligt Miljöbalken.
  • Fastighet som berörs av riksintresse för totalförsvaret. Enligt 3 kap. 9 § andra stycket miljöbalken ska områden som är av riksintresse skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. 


Detaljplanekrav - 4 kap PBL
Detaljplanekravet gäller generellt när ny sammanhållen bebyggelse uppstår och om åtgärden behöver regleras i ett sammanhang, till exempel om åtgärden kräver utbyggd infrastruktur som vägar, vattenförsörjning eller om förslaget möjliggör en ny bebyggelsestruktur i ett område. Den kvantitativa gränsen för när ny sammanhållen bebyggelse uppstår finns inte uttalat explicit. För fler bygglovspliktiga byggnadsverk än tre så är det mer passande att ansöka om planbesked för framtagande av ny detaljplan se mer information om planbesked.

En riktlinje i översiktsplan 2030 är att det i kommunens tätorter vanligtvis råder detaljplanekrav vid exploatering. Vissa undantag i tätorterna kan göras om exploateringen består av en enstaka komplettering och om åtgärden inte försvårar framtida planläggning samt om fastigheten kan ansluta till kommunalt vatten och avlopp.

Senast uppdaterad: 17 december 2020