Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ansökan om flerbostadshus (bygglov)

På denna sida hittar du information om de handlingar vi behöver få in av dig vid ansökan om flerbostadshus (bygglov). Efter vår första granskning kan vi behöva begära ytterligare handlingar.

Checklista vid ansökan om flerbostadshus (bygglov)


Ansökan

 • En ansökan måste alltid innehålla vilken fastighet den avser, adress- och kontaktuppgifter med person- eller organisationsnummer samt underskrift.
 • Det ska också tydligt framgå vad ansökan gäller genom att kryssa i den åtgärd som ansökan avser.
 • Om fakturan ska betalas av någon annan än dig ska du skicka med en fullmakt.
 • Blankett för ansökan och e-tjänst

Uppgifter om tak-, fönster- och fasadmaterial

Uppgifter om tak-, fönster- och fasadmaterial samt yttre färgsättningar (ange även NCS-nr).


Fasadritningar i skala 1:100

 • Måttsatta fasadritningar i skala 1:100 med befintliga och föreslagna marklinjer fram till fastighetsgräns.
 • Fasadritningar ska visa byggnadens samtliga fasader med angivet väderstreck.

Planritningar i skapa 1:100

 • Måttsatta planritningar i skala 1:100, gärna möblerade.
 • Av planritningar ska det tydligt framgå hur planlösningen är utformade.
 • Planritningarna ska vara måttsatta med funktionsmått/tillgänglighetsmått som vändcirkel i badrum och entré, bredd på dörrar med mera. Ange även inredningslängder för matlagning.
 • Utrymme för förråd/förvaring ska redovisas.
 • Det ska framgå på planritningarna vart sektionerna är tagna.

Sektionsritningar

 • Måttsatta sektionsritningar (längd och tvärsektioner) i skala 1:100 med angiven taklutning, rumshöjd, och nockhöjd.
 • I bostäder ska rumshöjden vara minst 2,40 meter.
 • På sektionsritning ska även höjdläge för det lägsta golvets överkant (+FG) anges.
 • Med färdigt golv (+FG) avses bjälklag inklusive ytskikt som till exempel parkett, trä eller klinker.

Situationsplan

 • Situationsplan upprättad direkt på fullständig nybyggnadskarta.
 • Byggnad ska vara måttsatt med minst 3 mått till närmaste tomtgränser och mått mot gata ska redovisas.
 • Finns övriga byggnader ska avståendet mellan byggnaderna måttsättas samt höjdläge för lägsta golvets överkant (+FG) redovisas.
 • Med färdigt golv (+FG) avses bjälklag inklusive ytskikt såsom parkett, trä eller klinker.
 • Beställning av nybyggnadskarta görs via e-tjänst nybyggnadskarta

Markplaneringsritning i skala 1:200

 • Markplaneringsritning i skala 1:200.
 • En markplaneringsritning visar hur marken planeras med utfyllnader, schaktningar, murar, slänter, parkeringsplatser, tillfartsväg och eventuell körväg på fastigheten.
 • Redovisad tillgänglig gångväg mellan parkeringsplats och huvudbyggnad får ej ha större lutning än 1/12.
 • För att kunna tolka marksektionsritningarna ska det framgå på markplaneringens ritning vart sektionerna är tagna.

Marksektionsritningar i skala 1:200

 • Marksektionsritningar i skala 1:200, det ska tydligen hur framgå hur marknivån ska förändras. 

Tillgänglighetsbeskrivning

 • Tillgänglighetsbeskrivning som redovisar hur utformningskrav och tekniska
  egenskapskrav ska uppfyllas.
 • Ska vara upprättad av person med behörigheten certifierad tillgänglighet (TIL)

Uppgifter om kontrollansvarig


Redovisning av lokalt omhändertagande av dagvatten

 • Redovisning av lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD), för in uppgifter
  om fördröjningsmagasin/föreslagna dragningar av ledningar till anslutningspunkter på situationsplan.
 • Finns möjlighet till kommunal dagvattenhantering, kontakta VA-avdelningen på för anslutningspunkt och övriga tekniska frågor/upplysning på e-post vatten@haninge.se

Redovisning av parkeringsplatser

 • Redovisning av parkeringsplatser, det ska finnas användbar gångväg mellan entréer och parkeringsplatser, rätt lutning ska tillämpas, fribredd eller vändzoner finns med jämna mellanrum.
 • Parkeringsplats för rörelsehindrade ska finnas inom 25 meters gångavstånd från entréer. Antalet parkeringsplatser för rörelsehindrade ska dimensioner med hänsyn till antalet bostäder.
 • Totala antalet parkeringsplatser ska dimensioneras efter vad som anges i planbeskrivning eller detaljplan. Om inget anges ska antalet parkeringsplatser dimensioneras efter Haninge kommuns parkeringsstrategi.

Redovisning av avfallshantering

 • Redovisning av avfallshantering, inom eller i anslutning till byggnaden ska utrymme/anordning för hantering av avfall finnas.
 • Placeras hanteringen utanför byggnaden ska hanteringen inte placeras längre bort än 50 meter från entrén.

Redovisning lägenheter

 • Redovisning av antal lägenheter, storlek på lägenheterna och antal rum.

Redovisning area

 • Redovisning av bruttoarea, byggnadsarea och öppenarea.
 • Färgsätt gärna areorna så att det tydligt framgår vilken area det är.
 • Vid balkong redovisa måtten (längd och djup) för balkonger.
 • Redovisa även höjden från marknivån till undersida balkonger närmast mark.

Brandskyddsbeskrivning och solstudie

 • Redovisa gärna brandskyddsbeskrivning och solstudie redan vid bygglovsansökan så att dessa delar kan börja granskas i samband med bygglovet.
 • Brandskyddsbeskrivning som redovisar hur byggnaden kommer att brandklassas, hur/vart utrymningsvägar är placerade och övriga brandtekniska installationer. Därmed kan utformning i den projekterade byggnaden behöva ändras för att tillgodose kraven gällande brand, utrymning m.m.
 • Brandskyddsbeskrivningen kommer att skickas till Södertörns brandskyddsförsvar på remiss i frågan om hur brandskyddet uppfylls i enlighet med BBR.
 • Brandskyddsbeskrivning ska vara upprättad av person med behörigheten certifierad sakkunnig brand (SAK) om analytisk dimensionering väljs som verifiering.
 • Solstudie som redovisar att bostädernas behov av direkt solljus uppfyller kraven enligt Boverkets byggregler avsnitt 6. 

Skicka in handlingarna

Om du som privatperson ska göra en ansökan och har ett giltigt Bank-ID kan du göra din ansökan direkt genom vår e-tjänst för bygglov.

E-tjänst för bygglovsansökan 

Föredrar du att ansöka via e-post eller om du ska söka för ett företag skickar du blanketten och handlingarna till teambygglov@haninge.se


Vid granskning av ärendet kan ytterligare kompletteringar begäras.

Senast uppdaterad: 5 juni 2024