Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Haninge kommun om bygglovet för ett fritidshus på Muskö

I juni 2023 gav stadsbyggnadsnämnden bygglov för nybyggnation av ett fritidshus på Muskö. Ärendet har fått medialt intresse på grund av nationaliteten på den sökande. Det har skrivits i media om huruvida byggnationen och fastighetsägaren kan utgöra en säkerhetspolitisk risk. Det har också ifrågasatts hur bygglovsansökan kunde godkännas eftersom fastigheten har beskrivits som närliggande till Musköbasen. Vi redovisar därför här på vilka grunder vi baserar vår myndighetsutövning.

Bild som visar man som granskar en ritning. En prövning av ett bygglov sker enligt plan- och bygglagen. Foto: Mostphotos

Om ärendet i korthet:

  • Prövningen av bygglovsansökan har skett enligt gällande lagstiftning.
  • Ett beslut om bygglov är knutet till en fastighet eller ett byggnadsverk – inte en person. Bygglov kan inte nekas på grund av vem den sökande är. 
  • Om bygglovsansökan hade tagits upp för beslut till stadsbyggnadsnämnden som hade nekat bygglov på grund av den sökandes nationalitet, så hade ett sådant beslut upphävts i nästa instans om det hade överklagats. Det hade stridit mot diskrimineringslagen.
  • Fastigheten ligger inte inom riksintresse för totalförsvaret. 

Hur har prövningen av bygglovsansökan gått till? 

När en bygglovsansökan kommer in till kommunen prövar vi om bygglovsansökan följer gällande detaljplan samt plan- och bygglagen. Vi tittar exempelvis på dess genomförandetid, placering och utformning och hur den påverkar närliggande grannfastigheter.  
  
Aktuell fastighet har inte direkt insyn till Musköbasen. Eftersom fastigheten inte ligger inom riksintresse för totalförsvaret delges därmed Försvarsmakten inte beslut om huruvida bygglov beviljas eller ej. Försvarsmakten kan när de vill utöka riksintresset för totalförsvaret. Försvarsmakten har känt till detta ärende under flera års tid men har ännu inte tagit beslut om att utöka sitt skyddsområde.  
 
Ett beslut om bygglov är inte knutet till en person utan till en fastighet eller ett byggnadsverk, enligt plan- och bygglagen som myndigheten arbetar utifrån. Bygglov kan alltså inte nekas på grund av vilken person den sökande är. Att neka bygglov på grund av den sökandes nationalitet hade stridit mot diskrimineringslagen 1 §, Lag (2003:307).   
  
Byggloven i ärendet är tagna på delegation enligt gällande delegationsordning som har beslutats av stadsbyggnadsnämnden. Det är inom detaljplanerat område och utan några avvikelser. 


Pågående statliga utredningar om hur säkerhetshotande fastighetsköp kan stoppas

 Ett antal statliga utredningar pågår som belyser just denna fråga: hur och när staten eller kommun ska kunna stoppa ett fastighetsköp som bedöms utgöra ett möjligt hot mot rikets säkerhet. Haninge kommun följer nuvarande lagstiftning tills andra beslut fattas på nationell nivå.   

Senast uppdaterad: 20 oktober 2023